29/09

Opłata od małpek

Informujemy, że Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane najważniejsze założenia, które mają znaleźć się w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza istotne zmiany w zakresie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, dotyczącej obrotu napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – tzw. opłaty od ,,małpek”.

Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zmiany wynikające z Projektu. Z pełna treścią zaproponowanych rozwiązań mogą zapoznać się Państwo pod tym linkiem: towy napojami alkoholowymi;
• przemieszczenia napojów alkoholowych do własnego punktu sprzedaży detalicznej.

3. Informacja ALK

Zostaną wprowadzone następujące zmiany dotyczące informacji ALK (informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml):

• wprowadzenie możliwości złożenia jednej informacji ALK łącznie w odniesieniu do wszystkich posiadanych zezwoleń (na obrót hurtowy, na wyprzedaż);
• odstąpienie od wymogu opatrywania informacji ALK jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
• uzupełnienie zakresu informacji ALK o dane o łącznej liczbie opakowań napojów w opakowaniach do 300 ml, zwróconych w okresie rozliczeniowym, w podziale na ilość nominalną napoju w opakowaniach i zawartość alkoholu.

4. Mechanizm zwrotu opłaty w przypadkach, gdy opłata należna do zapłaty w okresie rozliczeniowym jest niższa od opłaty naliczonej w tym okresie od napojów alkoholowych zwróconych przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie hurtowe

W Projekcie mają zostać zaproponowane dwa rozwiązania mające ułatwić przedsiębiorcom szybkie odzyskanie opłaty w części naliczonej od zwróconych napojów alkoholowych

• Przedsiębiorca będzie uprawniony do pomniejszania kwoty opłaty należnej do zapłaty od wszystkich posiadanych zezwoleń, o kwotę opłaty naliczonej od zwróconych temu przedsiębiorcy napojów alkoholowych. Pomniejszenie to będzie obejmowało opłatę związaną z napojami, które zwrócono w danym okresie rozliczeniowym (półroczu), bez względu na to kiedy opłatę od nich naliczono.
• Organ właściwy w sprawie opłaty, na podstawie informacji złożonej przez przedsiębiorcę uprawnionego do zwrotu opłaty, dokona zwrotu należnej kwoty w ciągu 60 dni od końca miesiąca, w którym złożono tę informację. Rozwiązanie to dotyczyć będzie przypadków, gdy w danym okresie rozliczeniowym przedsiębiorca nie dokona obrotu napojami alkoholowymi, od których zobowiązany będzie naliczyć opłatę od zezwolenia, albo opłata ta będzie niższa niż kwota opłaty naliczonej od zwróconych napojów alkoholowych.

5. Dodatkowo zostanie wyłączona możliwości nałożenia kary za nieterminowe wykonanie obowiązku złożenia informacji lub zapłaty opłaty, gdy toczy się wszczęte przez przedsiębiorcę postępowanie w sprawie ulgi w spłacie opłaty.

Zgodnie z założeniami projekt ustawy w tym zakresie ma zostać przyjęty przez radę ministrów w I kwartale 2023 roku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zmian zaproponowanych w Projekcie, uprzejmie prosimy o kontakt.