06/02

Narodowy Cel Redukcyjny (NCR) – ważne terminy

Informujemy, że w ostatnich dniach URE opublikowało nowy wzór sprawozdania rocznego z realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2019 r. – jest on dostępny pod linkiem: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8706,Nowy-arkusz-kalkulacyjny-do-sprawozdania-rocznego-NCR.html. Przypominamy, że obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy wszystkich koncesjonariuszy OPZ lub WPC (tzn. nie tylko tych, które mają uwzględnione w treści posiadanej koncesji wyroby takie jak oleje napędowe lub benzyny silnikowe, lecz wszystkich koncesjonariuszy OPZ i WPC, w tym także prowadzących działalność wyłącznie w zakresie LPG). Mimo że w 2019 r. (a tego właśnie okresu dotyczy sprawozdanie) przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek paliwa ciekłe nie byli jeszcze zobowiązani do faktycznej realizacji NCR (czyli nie musieli osiągnąć określonego poziomu emisyjności wśród sprzedawanych przez nich paliw), to jednak – podobnie jak w poprzednich latach – w pełni są oni objęci obowiązkiem dokumentacyjnym (sprawozdawczym). Termin na złożenie sprawozdania upływa 31 marca 2020 r.

Zwracamy uwagę, że w 2020 r. te same podmioty będą już objęte koniecznością realnego, materialnego zrealizowania Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) – czyli doprowadzenia do sytuacji, w której poziom emisyjności w pełnym wolumenie sprzedawanych przez nich paliw nie przekracza poziomu 88,454 g CO2 / 1 MJ energii. W celu ułatwienia przedsiębiorcom wypełnienia tego obowiązku, wprowadzona została możliwość wspólnego rozliczenia NCR – tak by „nadwyżka” NCR u podmiotów z branży LPG mogła kompensować „niedobór” NCR u podmiotów handlujących ON / Pb. Przypominamy jednak, że aby zastosowanie tego mechanizmu było możliwe, podmioty zamierzające w tym roku wspólnie rozliczać NCR muszą powiadomić o tym fakcie URE w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2020 r. Konieczne jest więc, by najpóźniej do tego dnia mieć już w pełni gotowy „pomysł” na realizację NCR w 2020 roku – a jeżeli obejmuje on wspólne rozliczanie się z innymi przedsiębiorcami, to w tym samym terminie należy zawrzeć z nimi umowy ściśle określające prawa i obowiązki obu stron.

Z chęcią pomożemy Państwu w przygotowaniu tego rodzaju kontraktów, aby w możliwie pełny sposób zabezpieczyć Państwa interesy w relacjach z kontrahentami. Prawidłowe sporządzenie umowy jest bowiem kluczowe dla ograniczenia skutków pociągnięcia do odpowiedzialności za brak realizacji NCR podmiotu, którego kontrahent nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających z uzgodnień dot. wspólnego rozliczania tego obowiązku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących opisanych kwestii, pozostajemy do dyspozycji.