29/09

Opłata cukrowa- zmiany

Informujemy, że Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane najważniejsze założenia, które mają znaleźć się w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza istotne zmiany w zakresie opłaty od środków spożywczych – tzw. opłaty „cukrowej”.

Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zmiany wynikające z Projektu. Z pełna treścią zaproponowanych rozwiązań mogą zapoznać się Państwo pod tym linkiem: Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

1. Podmioty zobowiązane do zapłaty

Obowiązek zapłaty opłaty zostanie przeniesiony na producentów, importerów oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo napoje. Zdaniem autorów Projektu przeniesienie obowiązku zapłaty opłaty na początek łańcucha dostaw w znacznym stopniu ułatwi ustalenie podmiotu zobowiązanego do zapłaty.

2. Zostanie także zmienione definicja  „wprowadzenia na rynek krajowy napojów” poprzez odwołanie do pojęcia dostawy.

3. Zmiana definicji napoju

Definicja napoju będzie odwoływała się do Nomenklatury Scalonej (CN). Projekt doprecyzowuje także, że opłatą „cukrową” są objęte napoje w postaci skoncentrowanej – zostanie także wprowadzona odrębna wysokość opłaty za litr lub kilogram koncentratu.

4. Odstąpienie od wymogu opatrywania informacji CUK jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odsetki za zwłokę

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do zapłaty opłaty nie uiści jej w terminie, będzie miał zastosowanie art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że od niezapłaconej w terminie opłaty naliczane będą odsetki za zwłokę. Ponadto, zaproponowano rozróżnienie procentowe dla określania przez naczelnika urzędu skarbowego dodatkowego zobowiązania w zależności od sposobu stwierdzenia przez organ właściwy w sprawie opłaty uchybienia. Proponuje się obniżenie dodatkowej opłaty poprzez wskazanie, że odpowiada ona określonemu procentowi kwoty zaniżenia opłaty należnej (50% zaniżenia opłaty lub 25% zaniżenia opłaty).

6. Możliwość zwrotu opłaty „cukrowej”

Projekt wprowadza możliwość zwrotu opłaty w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu od napojów, od których opłata została zapłacona na terytorium kraju. Możliwość zwrotu opłaty zostanie ograniczona do podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty oraz pierwszego nabywcy, który nabywa napoje bezpośrednio od podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty, a następnie dokonuje ich wyprowadzenia poza terytorium kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu. Zwrot opłaty dokonywany będzie na wniosek podmiotu uprawnionego, złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu.

Zgodnie z założeniami projekt ustawy w tym zakresie ma zostać przyjęty przez radę ministrów w I kwartale 2023 roku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zmian zaproponowanych w Projekcie, uprzejmie prosimy o kontakt.