19/08

Opłata mocowa – nowy system ulg dla odbiorców końcowych energii elektrycznej

17. sierpnia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu ulg w opłacie mocowej dla odbiorców końcowych energii elektrycznej. Z treścią ustawy nowelizującej można się zapoznać TUTAJ

  • Aktualny system ulg w opłacie mocowej dla odbiorców końcowych energii elektrycznej

Opłata mocowa jest doliczana do rachunków za energię elektryczną od początku 2021 r. W przypadku przedsiębiorców jej podstawowa stawka wynosi w 2021 r. aż 76,20 zł za 1 MWh.

Z aktualnie obowiązującego systemu ulg w opłacie mocowej mogą korzystać wyłącznie tzw. odbiorcy przemysłowi m.in. kopalnie węgla kamiennego, huty czy cementownie, których zużycie energii elektrycznej w skali roku wynosi co najmniej 100 GWh. W konsekwencji, obowiązujący do końca 2021 r. system ulg w opłacie mocowej dotyczy bardzo wąskiej grupy odbiorców końcowych energii elektrycznej.

  • Nowy system ulg w opłacie mocowej dla odbiorców końcowych energii elektrycznej

Z nowego systemu ulg w opłacie mocowej będą mogli korzystać co do zasady wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej, niezależnie od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również niezależnie od rocznego poziomu zużycia energii elektrycznej.

Mianowicie, z ulg w opłacie mocowej będą mogły korzystać podmioty o tzw. płaskiej strukturze zużycia energii elektrycznej, tj. przedsiębiorcy, u których średnie zużycie prądu w tzw. godzinach szczytowego zapotrzebowania na prąd (między 7.00 a 22.00) jest zbliżone do średniego zużycia prądu w pozostałych godzinach doby. Nowe stawki ulg w opłacie mocowej przedstawiają się następująco:

  1. aż 83% dla odbiorców końcowych, u których różnica w zużyciu prądu w godzinach szczytowych i pozostałych godzinach doby nie przekracza 5% (tzw. grupa odbiorców końcowych K1);
  2. 50% dla odbiorców końcowych, u których ww. różnica w zużyciu prądu nie przekracza 10% (tzw. grupa odbiorców końcowych K2);
  3. 17% dla odbiorców końcowych, u których ww. różnica w zużyciu prądu nie przekracza 15% (tzw. grupa odbiorców końcowych K3).

Pozostali odbiorcy końcowi, tj. u których różnica w zużyciu prądu w godzinach szczytowych i pozostałych godzinach doby wynosi nie mniej niż 15% (tzw. grupa odbiorców końcowych K4) zapłacą pełną stawkę opłaty mocowej.

Właściwa stawka ulgi w opłacie mocowej zostanie przypisana odrębnie do każdego punktu poboru energii (PPE) danego odbiorcy końcowego przez dostawcę energii elektrycznej na podstawie danych z systemu poboru. Stąd w przypadku tego samego odbiorcy końcowego mogą znaleźć zastosowanie różne stawki opłaty mocowej.

Jednocześnie ustawa nowelizująca przewiduje możliwość wystąpienia przez odbiorcę końcowego z wnioskiem o zmianę sposobu naliczania opłaty mocowej poprzez połączenie kilku PPE w jeden dla celów naliczania opłaty mocowej. Wnioski w tym zakresie będzie można składać do dostawców energii elektrycznej. Mechanizm ten może się okazać szczególnie korzystny dla odbiorców końcowych, którzy poza zużywaniem prądu w PPE dedykowanych do całodobowej działalności produkcyjnej posiadają również istotny poziom zużycia prądu w PPE wykorzystywanych głównie w godzinach szczytowych (np. zasilanie budynków biurowych położonych przy zakładzie produkcyjnym).

Nowy system ulg w opłacie mocowej w odniesieniu do zdecydowanej większości przemysłowych odbiorców końcowych (tj. pobierających prąd na sieciach średniego napięcia) będzie obowiązywał od 1. stycznia 2022 r.

  • Nasze wsparcie dla odbiorców końcowych przy wdrożeniu stosowania nowego systemu ulg w opłacie mocowej

W ramach naszego wsparcia dla odbiorców końcowych przy wdrożeniu stosowania nowego systemu ulg w opłacie mocowej oferujemy:

  1. ustalenie czy dany odbiorca końcowy będzie mógł od 2022 r. korzystać z systemu ulg w opłacie mocowej;
  2. określenie poziomu oszczędności, które dany odbiorca końcowy będzie mógł wygenerować dzięki wdrożeniu nowego systemu ulg w opłacie mocowej;
  3. weryfikację czy z perspektywy danego odbiorcy końcowego opłacalnym finansowo będzie wystąpienie z wnioskiem o połączenie kilku PPE w jeden dla celów naliczania opłaty mocowej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym omówieniem zasad funkcjonowania nowego systemu ulg w opłacie mocowej z perspektywy Państwa przedsiębiorstw, zapraszamy do kontaktu.