09/03

Projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wprowadza nowy „podatek”

W dniu 20 lutego 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem nowych regulacji ma być zagwarantowanie producentom rolnym rekompensaty utraconych przychodów w sytuacji, gdy nabywca ich produktów rolnych upadł. Projekt zakłada, że wpłaty na fundusz będą dokonywane przez podmioty nabywające produkty rolne bezpośrednio od rolników.

Beneficjenci i główne założenia Funduszu

Fundusz ma za zadanie stworzyć prawne możliwości zagwarantowania producentom rolnym rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Na wniosek producenta będzie mu wypłacana rekompensata w przypadku gdy nie otrzyma on zapłaty za zbyte produkty rolne do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, przechowywania lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny.

Źródło środków Funduszu – podmioty zobowiązane do wpłaty

Zobowiązane do wpłaty na fundusz będą podmioty będące podatnikami podatku od towarów i usług, prowadzące:

• skup,
• przechowywanie,
• obróbkę lub
• przetwórstwo

produktów rolnych nabywanych od producentów rolnych.

Przewidziana w projekcie wysokość wpłaty to 0,25% wartości netto produktów rolnych nabytych od producentów rolnych.

Oznacza to, że każdy podmiot będący podatnikiem VAT i nabywający produkty bezpośrednio od rolników, zajmujący się ich skupem, przechowywaniem obróbką lub przetwórstwem zostanie obciążony dodatkowym podatkiem.

Producent rolny i produkty rolne

Producentem rolnym jest rolnik, którego gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Unii Europejskiej, i który prowadzi działalność rolniczą.

Nowym „podatkiem” zostaną objęte następujące produkty, jeśli będą nabywane bezpośrednio od rolników:

• zwierzęta żywe,
• ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce oraz martwe zwierzęta nienadające się do spożycia przez ludzi,
• produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak: mięso i podroby jadalne; produkty mleczarskie, jaja ptasie, miód naturalny; słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy i drobiowy; stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju; nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, zwierzęce oraz roślinne;
• żywe drzewa i inne rośliny,
warzywa, owoce i orzechy jadalne oraz przetwory z nich lub innych części roślin;
• produkty pochodzenia roślinnego takie jak: kawa, herbata i przyprawy; zboża; produkty przemysłu młynarskiego; pektyna; margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze jadalne; cukier trzcinowy i buraczany oraz inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; syntetyczny miód; karmel; melasa; ziarna kakaowe oraz kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao; moszcz winogronowy; wino ze świeżych winogron oraz inne napoje na bazie fermentacji; tytoń nieprzetworzony odpady tytoniowe; korek naturalny surowy; len surowy lub przetworzony ale nieprzędzony; pakuły i odpady lniane; konopie naturalne;
• i inne

Szczegółowy wykaz produktów rolnych objętych podatkiem zawiera Załącznik I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uiszczanie opłaty i deklaracje

Podmioty objęte obowiązkiem uiszczania opłaty będą zobowiązane do jej samodzielnego naliczania oraz wpłacania za okresy kwartalne bez wezwania. Wpłata powinna zostać dokonana maksymalnie ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po danym kwartale.

Dodatkowo, na podmiotach będzie ciążył obowiązek składania deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na fundusz do 26 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Kara pieniężna

Podmiot, który nie przekaże kwartalnej deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w określonym ustawowo terminie będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie wyższej niż 10 000 zł.

Kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji Dyrektora Generalnego KOWR.

Od kiedy nowy podatek?

Planowane wejście w życie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa zostało wyznaczone na 1 lipca 2023 r.

Z pełnym projektem ustawy można zapoznać się tutaj (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369600)

Do dnia 9 marca 2023 r. został wyznaczony termin na składanie opinii i uwag do projektu. W praktyce jednak nawet uwagi złożone po wyznaczonym terminie powinny zostać wzięte pod uwagę przy pracach nad projektem. Gdyby mieli Państwo jakieś uwagi lub chcieli przedstawić swoją opinię zapraszamy do kontaktu i pomożemy przygotować odpowiednie stanowisko.

Jednocześnie gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie przedmiotowej ustawy, w tym między innymi co do zakresu produktów rolnych które mają zostać objęte nowym podatkiem zachęcamy do kontaktu. Z chęcią udzielimy Państwu wsparcia i informacji związanych w planowanym wprowadzeniem nowego podatku.

Pozdrawiamy,

Zespół Kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe