17/02

Raportowanie URE dot. koncesji WPC i OPZ oraz podmiotu przywożącego

Jak już informowaliśmy, w dniu 1 stycznia 2020 r. rozszerzono zakres obowiązku koncesyjnego i wymogu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących m.in. o następujące wyroby:
• koncesje: gaz płynny (LPG) o kodzie CN 2901 10 00
• koncesje: ciężkie oleje opałowe o kodach CN 2707 99 19, CN 2707 99 91 i CN 2707 99 99
• podmiot przywożący: smary o kodach CN 3403 19 10, CN 3403 19 20 i 3403 19 80

Złożenie wniosku o zmianę koncesji / wpisu do rejestru podmiotów przywożących (rozszerzenie o nowe rodzaje wyrobów) w terminie do 1 marca 2020 r. pozwoli Państwu na dalsze prowadzenie działalności w niezmienionym zakresie – aż do wydania przez Prezesa URE ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie tego wniosku.

Zwracamy jednak uwagę, że w świetle ostatniego komunikatu URE (dostęp – http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8695,Informacja-nr-82020.html), wspomniany okres przejściowy / dostosowawczy nie obejmuje comiesięcznych sprawozdań do URE. Oznacza to, że jeżeli w styczniu 2020 r. dokonali Państwo wytworzenia, przywozu lub wywozu ww. wyrobów, to bezwzględnie należy złożyć w URE sprawozdanie o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu już za ten miesiąc – w terminie do 20 lutego br. Obowiązek ten wystąpi także w sytuacji, w której ze względu na okres przejściowy nie mają Państwo jeszcze odpowiednio rozszerzonej koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących.