01/07

Rozporządzenie w sprawie zmian w JPK od 1. lipca 2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (tj. Rozporządzenie ws. JPK) zostało wczoraj opublikowane w Dzienniku Ustaw. Z treścią Rozporządzenia zmieniającego można się zapoznać TUTAJ

Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie 1. lipca 2021 r., co oznacza, że wprowadzone w nim zmiany w zasadach sporządzania plików JPK znajdą zastosowanie dopiero w odniesieniu do pliku JPK składanego za okres rozliczeniowy lipiec 2021 r. Stąd plik JPK za okres rozliczeniowy czerwiec 2021 r. powinny zostać przygotowane w oparciu o dotychczasowe brzmienie Rozporządzenia ws. JPK, którego treść można znaleźć TUTAJ

 

Najważniejszymi zmianami, które wprowadza Rozporządzenie zmieniające są:

1) całkowita rezygnacja z oznaczenia procedury „MPP” – oznacza to, że począwszy od pliku JPK składanego za lipiec 2021 r. oznaczenie „MPP” nie będzie w ogóle występowało w pliku JPK ani po stronie sprzedaży, ani po stronie zakupu – w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia zmieniającego oznaczenie „MPP” miało być obowiązkowe dla wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, jednak ostatecznie projektodawca wycofał się z tej zmiany;

2) zmiana sposobu stosowania oznaczenia procedury „TP” –  kod „TP” nie będzie dotyczył m.in. transakcji, które są realizowane pomiędzy podmiotami, których powiązanie wynika wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa oraz JST np. spółkami, które są ze sobą powiązane wyłącznie ze względu na fakt, że ich udziałowcem jest Skarb Państwa – ostatecznie projektodawca zrezygnowało z wprowadzenia do Rozporządzenia zmieniającego limitu kwotowego (15.000 zł) dla stosowania oznaczenia „TP”, stąd również po 1. lipca 2021 r. wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi niezależnie od swojej wartości będą musiały być oznaczane kodem „TP”;

3) zmiany wynikające z wprowadzenia z 1. lipca 2021 r. tzw. pakietu zmian VAT e-commerce, tj. dotyczącego wdrożenia nowych przepisów o handlu wysyłkowym:

a. likwidacja oznaczeń sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych „SW” i „EE” (ta zmiana zostaje wprowadzona z okresem przejściowym do 1 stycznia 2022 r.) i zastąpienie ich oznaczeniami:

„WSTO_EE” – dotyczącym wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, których miejsce rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajduje się w kraju oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz zagranicznych podmiotów niebędących podatnikami; oraz

„IED” – dotyczącym dostaw towarów opodatkowanych VAT w Polsce u podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej rozliczenia VAT;

b. dokumentem zbiorczym „WEW” będzie mogła być raportowana wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów z miejscem rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu w Polsce lub sprzedaż usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz zagranicznych podmiotów niebędących podatnikami;

c. podatnicy, którzy zgodnie z przepisami pakietu VAT e-commerce ułatwiają dostawę towarów lub świadczenie usług, ale nie są zobowiązani do rozliczania VAT od tych świadczeń muszą zaznaczyć w JPK, że ułatwiali dokonywanie tych czynności.

 

Ponadto, Rozporządzenie zmieniające wprowadza szereg zmian w sposobie ujmowania dokumentów sprzedażowych w pliku JPK, tj.:

1) zmiany w zakresie zasad ujmowania transakcji na podstawie dokumentów zbiorczych, poprzez:

a. umożliwienie zbiorczego ujmowania w JPK paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz faktur dotyczących przejazdów autostradą płatną, przewozów osób koleją oraz taborem samochodowym etc.;

b. wyłącznie obowiązku stosowania kodów GTU w odniesieniu do zbiorczych dowodów sprzedaży „RO” oraz „WEW”;

c. wyłącznie obowiązku stosowania kodów procedur, w tym „TP” w odniesieniu do zbiorczych dowodów sprzedaży „RO”;

2) zmiany w zakresie stosowania kodów GTU m.in.:

a. doprecyzowanie zakresu zastosowania kodów „GTU_03”, „GTU_07”, „GTU_12” oraz „GTU_13”, poprzez korektę dotyczących ich kodów Nomenklatury Scalonej (w przypadku towarów) lub PKWiU (w przypadku usług);

b. rozszerzenie zakresu zastosowania kodu „GTU_10” również na dostawy części/udziałów budynków, budowli i gruntów, w tym następujących w wyniku przeniesienia ich własności z nakazu organu władzy publicznej;

c. zapewnienie spójności w nazewnictwie pomiędzy schematem pliku JPK a brzmieniem Rozporządzenia ws. JPK, poprzez zmianę w sposobie oznaczania kodów GTU w treści rozporządzenia na format „GTU_01” zamiast formatu „01”;

3) zmiany pozostałe, w tym:

a. umożliwienie ujmowania w pliku JPK korekty podatku VAT naliczonego dokonanego w trybie nowych zasad korekty in minus na podstawie dokumentu „WEW”;

b. uściślenie, że w przypadku importu towarów wymóg wskazania w JPK danych nadawcy lub eksportera dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy import jest rozliczany na podstawie zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do zmian w JPK, zapraszamy do kontaktu.