11/06

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT i Prawa energetycznego trafił już do Sejmu

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zawiera istotne modyfikacje przepisów w zakresie m.in. „szybkiego” VAT płaconego przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych paliw oraz regulacji dotyczących koncesji paliwowych udzielanych przez Prezesa URE. Projekt ten trafi teraz do Sejmu; zgodnie z obecnymi założeniami ma on wejść w życie częściowo w dniu 1 września 2019 r., a częściowo w dniu 1 listopada 2019 r.

Przypominamy, że najważniejsze z proponowanych zmian obejmują:

Rozszerzenie katalogu wyrobów podlegających pod „szybki” VAT – szczególny tryb rozliczania podatku przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych będzie dotyczył nie tylko „paliw silnikowych” (wyrobów energetycznych przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spalinowych), lecz również m.in. olejów opałowych oraz paliw będących surowcami do produkcji innych wyrobów (np. oleju napędowego używanego do produkcji olejów smarowych);

Korekta definicji „paliw ciekłych” na gruncie Prawa energetycznego – projekt nowelizacji doprecyzowuje, że koncesjonowaniu podlegają wyroby wymienione wg kodów CN w rozporządzeniu Ministra Energii niezależnie od ich przeznaczenia (napędowego, opałowego lub innego), co unieważni argumentację przedsiębiorców próbujących potwierdzić w URE stanowisko, w myśl którego koncesjonowaniu na gruncie obecnych przepisów miałyby podlegać wyłącznie wyroby o przeznaczeniu napędowym lub opałowym;

Objęcie opodatkowaniem akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 (z wyjątkiem smarów plastycznych), na zasadach analogicznych i wg tej samej stawki co obecnie oleje smarowe CN 2710 19 71-99;

Wprowadzenie dodatkowych wymogów dot. przemieszczania olejów smarowych CN 2710 19 71-99 i preparatów smarowych CN 3403:
1) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego do składu podatkowego – wprowadzenie wymogu uprzedniego złożenia do urzędu skarbowego zawiadomienia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym;
2) w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej – wprowadzenie wymogu złożenia zabezpieczenia akcyzowego przed rozpoczęciem przemieszczenia wyrobów.

 

Wprowadzenie powyższych zmian może mieć bardzo duży wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą i z tego względu rekomendujemy by już teraz ocenić w jakim stopniu będą dotyczyły Państwa firmy. Pozostajemy w pełni do dyspozycji w trakcie takiej analizy, w tym w szczególności w zakresie:
– oceny, czy na gruncie nowych przepisów będą Państwo zobowiązani do zapłaty „szybkiego” VAT od realizowanych nabyć wyrobów z UE, a jeśli tak, to od jak szerokiego zakresu towarów;
– jeżeli dokonują Państwo obrotu preparatami smarowymi o kodzie CN 3403 – oceny, czy wykorzystywane wyroby mogą być zaklasyfikowane do kategorii „smarów plastycznych” i w ten sposób wyjęte z opodatkowania akcyzą.