19/05

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – opublikowana w Dzienniku Ustaw – odmrożenie terminów

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw została opublikowana trzecia część tzw. tarczy antykryzysowej mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków koronawirusa na gospodarkę.

Najważniejszą zmianą, która została przewidziana w tej ustawie, jest „odmrożenie” biegu terminów procesów i sądowych, które zostały zawieszone na podstawie „tarczy 1.0”.

Z „tarczy 3.0” wynika, że po upływie 7 dni od dnia jej wejścia w życie (czyli w dniu 24 maja 2020 r.), rozpoczynają bieg lub biegną dalej terminy procesowe i sądowe w:
– postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych;
– postępowaniach egzekucyjnych;
– postępowaniach karnych;
– postępowaniach karnych skarbowych;
– postępowaniach w sprawach o wykroczenia;
– postępowaniach administracyjnych;
– postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej;
– kontrolach celno-skarbowych;
– postępowaniach w sprawach o grach hazardowych;
– innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

Na podstawie przedmiotowej nowelizacji odmrażane są również terminy materialne przewidziane przepisami prawa administracyjnego, tj.:
– od zachowania, których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem;
– przedawnienia;
– dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki;
– których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie;
– zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony;
– do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

Wszystkie powyższe terminy był zawieszone na okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, które obowiązywały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r.

Odwieszenie terminów dotyczy wszystkich przypadków, które dotychczas były objęte zawieszeniem na podstawie specustawy COVID.
• 
Jeśli więc np. otrzymali Państwo w dniu 11 maja 2020 r. wezwanie od organu podatkowego w postępowaniu podatkowym, na które należało odpowiedzieć w ciągu 7 dni, to termin ten zaczyna biec dopiero od 24 maja 2020 r.

Uwaga: zwracamy uwagę, że z konstrukcji przepisów trzeciej części tarczy antykryzysowej wynika, że już od dnia wejścia jej w życie, tj. od 16 maja 2020 r., nie obowiązują już przepisy o zawieszaniu biegu „nowych” terminów. Oznacza to, że trzeba uważać w zakresie terminów, które zaczynają po 16 maja 2020 r. (nie można czekać z ich liczeniem na 24 maja):
• 
Jeśli otrzymają Państwo wezwanie od organu podatkowego po 16 maja 2020 r., to termin będzie normalnie biegł już od dnia następnego po doręczeniu pisma (a nie dopiero od 24 maja 2020 r., kiedy odwieszane są terminy „stare”).

Niezależnie od powyższych zmian informujemy jednocześnie, że w „tarczy 3.0” zostały doprecyzowane przepisy dot. zwolnienia z obowiązku opłacania przez przedsiębiorców składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgodnie z przyjętymi przepisami samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód nie przekroczył 7 000 zł w miesiącu, za który składany jest wniosek, będą mogli uzyskać zwolnienie ze składek ZUS również w zakresie opłaconych już składek za kwiecień i maj 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej kwestii, uprzejmie prosimy o kontakt.

 

Niniejsze usługi nie stanowią schematu podatkowego, ani jego elementu w rozumieniu Ordynacji Podatkowej