11/01

Ważne zmiany we właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.

Z dniem 1. stycznia 2021 r. weszły w życie istotne zmiany w rozporządzeniach regulujących właściwość urzędów skarbowych. W wyniku niniejszych zmian dla znacznej części podatników zmianie uległy właściwe urzędy skarbowe oraz utworzono grupę urzędów skarbowych dedykowanych do obsługi rozliczeń konkretnych rodzajów podatników lub typów transakcji.

NOWE KATEGORIE PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZADANIA SĄ WYKONYWANE PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO INNEGO NIŻ WŁAŚCIWY MIEJSCOWO

1. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie stał się urzędem o zasięgu krajowym właściwym dla kluczowych podatników, tj.:

– podatników o przychodach/obrotach netto powyżej 50 mln euro rocznie (według danych za rok 2019);
– podatkowych grup kapitałowych i spółek wchodzących w ich skład (niezależnie od wartości przychodu/obrotu);
– NBP, banków państwowych i krajowych działających w formie spółek akcyjnych i banków hipotecznych;
– spółek publicznych, które mają siedzibę na terytorium Polski;
– krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

2. 19 tzw. Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych (WUS), czyli urzędów o zasięgu danego województwa lub jego części właściwych dla następujących kategorii podatników:

– podatników o przychodach/obrotach netto od 3 do 50 mln euro rocznie (według danych za rok 2019), z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej;
– uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro;
– przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro;
– oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi;
– jednostek samorządu terytorialnego;
– banków spółdzielczych oraz SKOKów.

Pozostałe tzw. „zwykłe” urzędy skarbowe, czyli urzędy co do zasady o zasięgu danego powiatu będą właściwe dla pozostałych kategorii podatników, w tym podatników z kapitałem zagranicznym, których roczne przychody/obroty netto nie przekraczają 3 mln euro (według danych za rok 2019).

Wprowadzone zmiany nie dotyczą podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin. Zasady rozliczenia tych podatków pozostają bez zmian.

Opisana zmiana właściwości urzędów skarbowych ma charakter zmiany z urzędu, co oznacza automatyczne przypisanie danego podatnika do nowego właściwego urzędu skarbowego. W konsekwencji, podatnik nie ma obowiązku składania zawiadomienia o zmianie urzędu ani aktualizacji formularza NIP-2 czy zgłoszenia VAT-R. Co więcej, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów każdy podatnik, dla którego w ramach niniejszej nowelizacji uległ zmianie właściwy urząd skarbowy otrzyma do końca stycznia br. powiadomienie już od nowego właściwego dla siebie urzędu skarbowego.

 

CENTRALIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW W WYBRANYCH OBSZARACH

Poza przemianowaniem Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na urząd o zasięgu krajowym właściwym dla kluczowych podatników, w wyniku reformy urzędami o zasięgu krajowym stały się:

– Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;
– Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie – w zakresie obsługi zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od nierezydentów przez płatników tego podatku („podatek u źródła”).

 

KONSEKWENCJE ZMIAN DLA BIEŻĄCYCH ROZLICZEŃ PODATNIKÓW

Zmiana właściwości urzędu skarbowego będzie miała następujący wpływ na miejsce składania rozliczeń podatkowych dotyczących 2020 r.:

– Plik JPK_V7M za grudzień 2020 r. lub plik JPK_V7K za IV kwartał 2020 r. należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1. stycznia 2021 r.;
– Zeznanie CIT-8 za 2020 r.:

• podmioty, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym składają do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1. stycznia 2021 r.;
• podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po dniu 31. grudnia 2020 r. zeznanie CIT powinny złożyć do urzędu skarbowego właściwego na pierwszy dzień tego roku podatkowego;

– Deklaracje PIT (składane przez płatnika) za 2020 r. należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1. stycznia 2021 r.;
– Korekty deklaracji i zeznań sporządzane po 31. grudnia 2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą należy składać do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1. stycznia 2021 r.

Opisane wyżej zmiany zostały również podsumowane przez Ministra Finansów w materiale informacyjnym dostępnym TUTAJ

***

Jeżeli będą mieli Państwo trudności w określeniu, który urząd skarbowy jest dla Państwa właściwy w świetle powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.