11/04

Nowa wersja projektu zmian dot. szybkiego VAT, koncesjonowania i akcyzy – rozwinięcie „PAKIETU PALIWOWEGO”

5 kwietnia 2019 r. na stronach RCL opublikowana została trzecia wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która zawiera istotne modyfikacje przepisów w zakresie m.in. „szybkiego VAT” płaconego przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych paliw oraz regulacji dotyczących koncesji paliwowych udzielanych przez Prezesa URE.

Zgodnie z obecnymi założeniami zmiany przepisów mają wejść w życie w dniu 1 lipca 2019 r., z zastrzeżeniem przepisów dotyczących opodatkowania preparatów smarowych objętych kodem CN 3403, które mają wejść w życie w dniu 1 września 2019 r.

Projekt w dalszym ciągu przewiduje rozszerzenie katalogu wyrobów podlegających pod „szybki VAT”. W tym zakresie nie pojawiły się żadne zmiany w odniesieniu do poprzednio opublikowanego projektu. Szczególny tryb rozliczania podatku przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych będzie dotyczył nie tylko „paliw silnikowych” (wyrobów energetycznych przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spalinowych), lecz również m.in. olejów opałowych oraz paliw przeprodukowywanych w inne wyroby (np. oleju napędowego używanego do produkcji olejów smarowych). Ustawa określa następujące kategorie wyrobów do których będzie stosowany tzw. „szybki VAT”:

1. benzyny lotnicze (CN 2710 12 31);
2. benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
3. gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
4. oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
5. oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
6. paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
7. paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
8. pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
9. paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654, 1669 i 2348), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
10. biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629)
11. pozostałe wyroby, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, bez względu na kod CN.

Najważniejsze ze zmian w stosunku poprzedniej wersji projektu obejmują:
1. Obowiązek aktualizacji koncesji oraz wpisu do rejestru podmiotów przywożących. W ustawie prawo energetyczne przewidziano przepisy, który nakazują aktualizację posiadanej koncesji lub wpisu w przypadku zmiany rozporządzenia określającego wykaz paliw ciekłych których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji lub wpisu jako podmiot przywożący. Wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji lub wpisu należy złożyć w terminie 30 dni od wprowadzenia zmiany;
2. Zmiana w wykazie wyrobów akcyzowych w art. 86 ustawy o akcyzie poprzez dodanie wyrobów kwalifikowanych do kodów CN 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96 jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
3. Objęcie opodatkowaniem akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 ale również 2710 20 90, na zasadach analogicznych i wg tej samej stawki co obecnie oleje smarowe CN 2710 19 71-99;
4. Zmiana załączników nr 1 i 2 ustawy o akcyzie poprzez dodatnie wyrobów o kodach CN 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96