31/07

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia z perspektywy płatnika

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzająca zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia. Tekst Ustawy znajduje się TUTAJ

Zgodnie z Ustawą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają otrzymane począwszy od 1. sierpnia 2019 r. i do ukończenia przez podatnika 26. roku życia przychody ze: i. stosunku służbowego, ii. stosunku pracy, iii. pracy nakładczej, iv. spółdzielczego stosunku pracy oraz v. umów zlecenia.

Jeśli chodzi o pobieranie zaliczek w 2019 r., to z perspektywy płatnika istotne jest czy zatrudnione u niego osoby przed 26. rokiem życia złożą pisemne oświadczenie o skorzystaniu ze zwolnienia:
• jeśli nie – płatnik (gmina, jednostka budżetowa etc.) powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach, a podatnik uzyska zwrot pobranego podatku po złożeniu swojego rozliczenia PIT za 2019 r.;
• jeśli tak – płatnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, uwzględniając zasady opisane poniżej.

W uzasadnieniu do Ustawy wskazano, że wiek podatnika należy ustalać z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia. Oznacza to, że zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych trzeba będzie pobierać od dnia, w którym podatnika ukończy 26 lat. Stąd, jeśli podatnik obchodzi 26. urodziny 20. listopada 2019 r., to:
• od sierpnia do października 2019 r. nie zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy;
• za listopad 2019 r. konieczne będzie pobranie zaliczki proporcjonalnie, tj. do 20. listopada nie powstanie obowiązek naliczania zaliczki, natomiast od 20 listopada powstanie obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.