31/07

Opodatkowanie akcyzą nowego rodzaju olejów smarowych, CN 2710 20 90

Informujemy, że w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie nad projektem nowelizacji ustawy o akcyzie, ustawy o VAT i Prawa energetycznego, do projektu tego wprowadzono zupełnie nowe przepisy, zgodnie z którymi obecny sposób opodatkowania akcyzą olejów smarowych o kodach CN 2710 19 71-99 zostanie rozszerzony nie tylko na preparaty smarowe o kodzie CN 3403, ale także na oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 20 90. Dotychczas wyroby te nie były objęte opodatkowaniem akcyzą, a dokonywanie nimi obrotu (w tym przywozu do Polski) nie było związane z jakimikolwiek szczególnymi wymogami podatkowymi.

Wg obecnych założeń opodatkowaniu akcyzą wg stawki 1180 zł / 1000 l będą podlegały:
1. oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99;
2. oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90;
3. preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

Niezależnie od powyższej zmiany, w projekcie nowelizacji utrzymano wszystkie przewidziane już wcześniej rozwiązania, tj. m.in.:

1. Wprowadzenie dodatkowych wymogów dot. przemieszczania olejów smarowych i preparatów smarowych:
• w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego do składu podatkowego wprowadzenie wymogu uprzedniego złożenia do urzędu skarbowego zawiadomienia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym;
• w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej – wprowadzenie wymogu złożenia zabezpieczenia akcyzowego przed rozpoczęciem przemieszczenia wyrobów.

2. Rozszerzenie katalogu wyrobów podlegających pod „szybki” VAT – szczególny tryb rozliczania podatku przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych będzie dotyczył nie tylko „paliw silnikowych” (wyrobów energetycznych przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spalinowych), lecz również m.in. olejów opałowych oraz paliw będących surowcami do produkcji innych wyrobów (np. oleju napędowego używanego do produkcji olejów smarowych).

3. Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi wystawienie faktury do paragonu będzie dopuszczalne jedynie wówczas, gdy już na tym paragonie został wskazany NIP nabywcy;

4. Korekta definicji „paliw ciekłych” na gruncie Prawa energetycznego – projekt nowelizacji doprecyzowuje, że koncesjonowaniu podlegają wyroby wymienione wg kodów CN w rozporządzeniu Ministra Energii niezależnie od ich przeznaczenia (napędowego, opałowego lub innego), co unieważni argumentację przedsiębiorców próbujących potwierdzić w URE stanowisko, w myśl którego koncesjonowaniu na gruncie obecnych przepisów miałyby podlegać wyłącznie wyroby o przeznaczeniu napędowym lub opałowym. Zmiana ta otwiera również drogę dla Ministerstwa Energii do znowelizowania rozporządzenia ws. kodów CN wyrobów podlegających koncesjonowaniu, w tym w szczególności poprzez rozszerzenie obowiązku koncesyjnego na nowe grupy wyrobów.