05/08

Biała lista podatników VAT – nowe obowiązki przy weryfikacji kontrahentów

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018) od 1 września 2019 r. prowadzony przez Ministra Finansów rejestr podatników VAT zostanie rozszerzony o informacje na temat numerów rachunków rozliczeniowych wszystkich podatników VAT czynnych (tzw. biała lista podatników). Tekst ustawy znajduje się TUTAJ

Rozszerzony rejestr podatników VAT zawierający numery rachunków rozliczeniowych ma zostać zamieszczony w terminie do 31. sierpnia 2019 r. na stronie podatki.gov.pl

I. Obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w rejestrze VAT – płatności za faktury o wartości powyżej 15.000 zł brutto

W związku z upublicznieniem informacji na temat rachunków rozliczeniowych wszystkich podatników VAT czynnych od 1 stycznia 2020 r. wszelkie płatności realizowane na podstawie faktur VAT o wartości powyżej 15.000 zł brutto będą musiały być dokonywane na rachunek dostawcy/usługodawcy wskazany w rejestrze prowadzonym przez MF na dzień zlecenia przelewu, niezależenie od tego jaki rachunek dostawca/usługodawca wskazał w umowie czy na fakturze VAT.


II. Sankcje za naruszenie obowiązku zapłaty na rachunek wskazany w rejestrze VAT

Dokonanie płatności za fakturę VAT opiewającą na kwotę powyżej 15.000 zł brutto na rachunek rozliczeniowy dostawcy/usługodawcy inny niż wskazany w rejestrze MF spowoduje:

• brak możliwości zaliczenia płatności do kosztów podatkowych, w tej części w jakiej płatność została dokonana na rachunek rozliczeniowy inny niż zawarty w rejestrze MF;
• objęcie solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy/usługodawcy, w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na taką płatność.

Zgodnie z ustawą analogiczne zasady znajdą zastosowanie w odniesieniu do podmiotu trzeciego, który w związku z umową factoringu, cesji wierzytelności, przelewu lub umowy podobnej

dokonałby zapłaty dostawcy (usługodawcy) na rachunek, który nie figuruje w rejestrze MF.


III. Wyłączenie sankcji

Sankcje za naruszenie obowiązku realizacji płatności na rachunek wskazany w rejestrze MF można wyłączyć poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie – w terminie 3. dni od daty zlecenia takiej płatności.

Dodatkowo przepisy o odpowiedzialności solidarnej za podatek VAT dostawcy/usługodawcy nie znajdą zastosowania, jeżeli płatność została zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.


IV. Jakie działania należy podjąć w związku z wejściem w życie ustawy?

W celu przygotowania się do nowych przepisów każdy podatnik powinien:

1. po uruchomieniu przez MF rozszerzonego rejestru podatników VAT:
• zweryfikować czy wszystkie rachunki rozliczeniowe wykorzystywane przez niego w ramach prowadzonej działalności zostały wymienione w rejestrze;
• ustalić czy w rejestrze VAT widnieją rachunki rozliczeniowe wskazywane przez kontrahentów będących czynnymi podatnikami VAT w umowach na podstawie, których podatnik będzie dokonywał płatności również po 1 stycznia 2020 r.;

2. począwszy od 1 stycznia 2020 r. – bezpośrednio przed dokonaniem przelewu (tj. w dniu zlecenia przelewu) weryfikować, czy rachunek na który dokonuje płatności należy do czynnego podatnika VAT i został wymieniony w rejestrze MF.