22/08

Rekompensaty dla podmiotów energochłonnych za 2019 r. – termin na złożenie oświadczenia upływa 11. września 2019 r.

Informujemy, że 14 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Ustawa o rekompensatach). Tekst Ustawy o rekompensatach znajduje się TUTAJ

I. OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z REKOMPENSATY ZA 2019 R. – TERMIN ZŁOŻENIA

Zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o rekompensatach możliwość uzyskania rekompensaty za 2019 r. uzależniona jest od terminowego poinformowania przez podmiot zainteresowany swoich dostawców energii elektrycznej o braku skorzystania z innych mechanizmów redukujących ceny prądu za 2019 r. Do poinformowania przez przedsiębiorcę energochłonnego swoich dostawców energii elektrycznej o korzystaniu z rekompensaty za 2019 r. musi dojść najpóźniej 11 września 2019 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, każdy podmiot kwalifikujący się jako energochłonny na gruncie Ustawy o rekompensatach powinien niezwłocznie dokonać szacunkowej kalkulacji przysługującej mu za 2019 r. rekompensaty, aby ocenić czy bardziej korzystne finansowo w odniesieniu do 2019 r. jest dla niego:

• uzyskanie rekompensaty za cały 2019 r.; czy
• skorzystanie z mechanizmu zamrożenia cen za I półrocze 2019 r.

W kolejnych latach możliwość skorzystania z rekompensat nie będzie uzależniona od składania tego rodzaju oświadczeń dostawcom energii.

II. SEKTORY I PODSEKTORY ENERGOCHŁONNE

Z rekompensat pieniężnych mających na celu zniwelowanie wzrostu cen energii elektrycznej mogą korzystać wyłącznie podmioty nabywające energię elektryczną do wytwarzania produktów w tzw. sektorach i podsektorach energochłonnych. Wykaz sektorów i podsektorów znajduje się w załączniku nr 1 do Ustawy o rekompensatach i obejmuje on swoim zakresem przede wszystkim przemysł metalurgiczny, ale także m.in. produkcję chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 20.13), produkcję nawozów i związków azotowych (PKD 20.15), produkcję papieru i tektury (PKD 17.12) oraz określone rodzaje działalności sklasyfikowane w ramach produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z REKOMPENSAT

Uzyskanie rekompensaty jest uzależnione od łącznego spełnienia przez podmiot zainteresowany szeregu warunków, m.in.:

• posiadania tytułu prawnego do instalacji wykorzystywanej do wytwarzania produktu mieszczącego się w wykazie sektorów i podsektorów energochłonnych;
• wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego właściwym certyfikatem;
• braku posiadania zaległości z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Podmiot spełniający warunki uzyskania rekompensaty dokonuje jej wyliczenia i składa wniosek o jej przyznanie do Prezesa URE w terminie do 31. marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który zawnioskowano o rekompensatę.

IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWAŃ PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ ENERGOCHŁONNE

Przypominamy, że podmioty inne niż energochłonne w rozumieniu Ustawy o rekompensatach mogą uzyskać dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii w drugim półroczu 2019 r. W tym celu należy drogą elektroniczną złożyć wniosek do Zarządcy Rozliczeń S.A. Pierwszy wniosek o uzyskanie dofinansowania będzie można złożyć po zakończeniu III kwartału 2019 r.

Uzyskanie dofinansowania będzie stanowiło dla podmiotu otrzymującego pomoc de minimis, stąd wartość dofinansowania zsumowana z innymi formami pomocy publicznej nie będzie mogła przekroczyć kwoty 200.000 EUR (liczonej w perspektywie 3-letniej). Szerzej piszemy o tym TUTAJ