20/04

Czasowe zmiany dot. dostaw LPG grzewczego, zwolnionego od akcyzy

Informujemy, że na stronach RCL pojawił się projekt nowego rozporządzenia ws. stosowania niektórych zwolnień z podatku akcyzowego – jest on dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332753/katalog/12680231#12680231

W projekcie tym przewidziano możliwość odstąpienia od niektórych obowiązków związanych z zastosowaniem zwolnień z podatku akcyzowego przez podmioty z branży dokonującej obrotu LPG w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

1. Odstąpienie od warunku okazywania potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR) dla branży dokonującej obrotu LPG

Oświadczenie o złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego lub skan potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego mogą być przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms.

2. Zmiana w warunkach uzyskiwania potwierdzeń odbioru LPG na dokumentach dostawy

Potwierdzenie zrealizowanych dostaw w procedurze zwolnienia może być potwierdzane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms.

Jednakże w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii konieczne będzie uzyskanie na dokumencie papierowym potwierdzenia dostawy zrealizowanej w procedurze zwolnienia.

3. Wyłączenie obowiązku okazywania podmiotowi dostarczającemu gaz LPG dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez podmiot zużywający gaz LPG

W czasie obwiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii podmiot zużywający, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie będzie zobowiązany do okazywania dowodu innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

W tym przypadku, również w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konieczne będzie dopełnienie przedmiotowego obowiązku.

Jednocześnie wskazujemy, że projektowane rozporządzenie ma mieć moc wsteczną, tj. obowiązywać od 14 marca 2020 r.

Będziemy Państwa na bieżąco informowali o dalszym statusie tego projektu. Niniejsze usługi nie stanowią schematu podatkowego ani jego elementu w rozumieniu Ordynacji Podatkowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej kwestii, uprzejmie prosimy o kontakt.