09/04

Tarcza 2.0 – zmiany ważne dla branży paliwowej

Informujemy, że wczoraj Sejm przyjął drugą część tzw. tarczy antykryzysowej mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków koronawirusa na gospodarkę. Do najważniejszych zmian dla branży paliwowej, które są wprowadzane tym projektem, należą:

• przedłużenie ważności koncesji dot. działalności w zakresie paliw ciekłych, które wygasają w trakcie trwania epidemii (czyli w praktyce wygasających w ciągu najbliższych kilku / kilkunastu tygodni, w zależności od tego, jak długo będzie trwała epidemia) – na wniosek przedsiębiorcy, złożony najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem koncesji, następuje automatyczne wydłużenie ich ważności do 31 grudnia 2020 r.

• wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji, w odpowiedzi na wezwanie URE otrzymane w toku toczącego się już postępowania:
– w sprawach wszczętych przed lub w trakcie trwania epidemii – termin jest przesunięty na 60 dni od dnia ustania epidemii
– w postępowaniach „nowych”, wszczętych do końca 2020 r. – termin wynosi 60 dni od doręczenia wezwania URE (a nie 30 dni, co wynikało z dotychczasowego brzmienia Prawa energetycznego)

• umożliwienie składania sprawozdawczości URE za pomocą zwykłej poczty elektronicznej na czas trwania epidemii – zmiana dotyczy następujących informacji i deklaracji:
o comiesięczne sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu – dla koncesjonariuszy WPC i OPZ oraz dla podmiotów przywożących
– comiesięczne sprawozdania o podmiotach zlecających magazynowanie, przeładunek przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych – dla koncesjonariuszy MPC i PPC
– informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności
– kwartalne sprawozdania dotyczące realizacji NCW i tzw. blendingu

Na ten moment nie są przewidziane natomiast żadne inne nowe ułatwienia adresowane bezpośrednio do branży paliwowej, których celem byłaby pomoc dla tego sektora, uwzględniająca jego specyfiki. Postulowane przez podmioty prowadzące działalność paliwową zmiany w zakresie m.in. obowiązków wynikających z ustawy o zapasach nie zostały włączone do projektu tarczy antykryzysowej 2.0, zaś wszelkie ułatwienia w tym zakresie, które znalazły się w ustawie dotyczą wyłącznie gazu ziemnego (a nie ON / Pb / LPG). Zgodnie z zapowiedziami rządu, w najbliższych dniach ma być jednak opublikowany kolejny projekt pomocy dla przedsiębiorców, w którym tego typu ułatwienia mogą zostać przewidziane – oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informowali o statusie tej sprawy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji