25/08

Nowe rozporządzenie „koncesyjne” opublikowane w Dzienniku Ustaw

Informujemy, że wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie „koncesyjne” tj. rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1431). Zmiana rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 8 września 2020 r.

Zmiana rozporządzenia jest spowodowana po pierwsze dostosowaniem jego treści do Nomenklatury Scalonej 2020 – w rozporządzeniu zastąpiono „stare” kody CN, „nowymi” kodami (w zakresie olejów opałowych).

Zwracamy uwagę, że pojawienie się w rozporządzeniu koncesyjnym nowych kodów CN obliguje przedsiębiorców, którzy w swoich koncesjach lub we wpisie do rejestru podmiotów przywożących nie mają tych kodów (a obracają wyrobami, których te kody dotyczą) do zmiany swoich koncesji.  Zgodnie z art. 32 ust. 2a-2d Prawa energetycznego przedsiębiorcy, którzy wskutek proponowanych zmian w przedmiotowym rozporządzeniu będą zobowiązani do uzyskania lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, albo uzyskania wpisu lub zmiany zakresu posiadanego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, mają 30 dni od 8 września 2020 r. (tj. do 8 października 2020 r.) na złożenie stosownego wniosku do Prezesa URE. Podmioty, które złożyły wniosek w terminie, a w przypadku braków formalnych – złożyły uzupełnienie w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni, mogą prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych, w zakresie wskazanym we wniosku do dnia doręczenia decyzji Prezesa URE.

Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą zmianę kodów jaka nastąpiła w Rozporządzeniu:

Rodzaj paliwa ciekłego Nomenklatura Scalona 2019 Nomenklatura Scalona 2020
Oleje napędowe, w tym

lekkie oleje opałowe

2710 20 15

2710 20 17

2710 20 16
Ciężkie oleje opałowe 2710 19 64 2710 19 66
Ciężkie oleje opałowe 2710 19 68 2710 19 67
Ciężkie oleje opałowe 2710 20 31 2710 20 32
Ciężkie oleje opałowe 2710 20 35

2710 20 39

2710 20 38

 

Po drugie zmiana rozporządzenia „koncesyjnego” modyfikuje zakres gazu płynnego podlegającego koncesjonowaniu – wyłączono z zakresu koncesjonowania Izobutan (CN 2901 10 00) przeznaczony na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.