19/06

Nowelizacja przepisów o Białej Liście Podatników VAT podpisana przez Prezydenta RP

Prezydenta RP podpisał ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”), która wprowadza istotne zmiany w stosowaniu przepisów o tzw. Białej Liście Podatników VAT.

Przypominamy, że na gruncie obowiązujących od 1. stycznia 2020 r. przepisów dokonanie na podstawie faktury VAT płatności o wartości powyżej 15 tys. zł brutto na rachunek bankowy, który nie jest wskazany na Białej Liście Podatników VAT uniemożliwia płacącemu zaliczenie tej płatności do kosztów podatkowych na gruncie przepisów o CIT oraz PIT, jak również może się wiązać się z pociągnięciem płacącego do odpowiedzialności solidarnej za podatek VAT wynikający z takiej płatności.

Zgodnie z Nowelizacją ww. sankcje za dokonanie płatności na rachunek bankowy, który nie jest wskazany na Białej Liście Podatników VAT nie znajdą zastosowania, jeżeli:
1) płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment);
2) płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu WNT, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę;
3) płatność została zrealizowana na rachunek cesyjny, wykorzystywany w działalności faktoringowej lub dla celów gospodarki własnej, pod warunkiem, że bank, SKOK lub wystawca faktury przekazał płacącemu informację, że dany rachunek jest rachunkiem tego rodzaju.

W Nowelizacji wprowadzono również istotne ułatwienia w zakresie składania przez płacącego zawiadomień o dokonaniu płatności na rachunek bankowy, który nie jest wskazany na Białej Liście Podatników VAT (ZAW-NR), mianowicie:
1) zawiadomienie będzie składane do urzędu skarbowego właściwego dla płacącego, zamiast do urzędu skarbowego wystawcy faktury;
2) zawiadomienie będzie konieczne tylko przy dokonywaniu pierwszej płatności na dany rachunek bankowy z poza Białej Listy Podatników VAT;
3) termin na skuteczne złożenie zawiadomienia został wydłużony z 3. do 7. dni, liczonych od dnia dokonania płatności.

Niniejsze przepisy wejdą w życie 1. lipca 2020 r.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami przejściowymi Nowelizacji, podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych na gruncie CIT oraz PIT płatność zrealizowaną w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. i dokonaną na rachunek niezgłoszony na Białą Listę Podatników VAT, o ile płatność ta została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Pełna treść Nowelizacji znajduje się TUTAJ