07/07

Projekt tzw. SENT Connect przyjęty przez Rząd

Informujemy, że w tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to kolejna odsłona tzw. projektu „SENT Connect”, o którym kilkukrotnie już Państwa informowaliśmy. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami o tej nowelizacji, miała ona m.in. wprowadzać koncesjonowanie na wytwarzanie i obrót z zagranicą smarami oraz na rozlew LPG do butli, rozszerzać katalog przesłanek wymaganych do uzyskania wszystkich koncesji, jak również ustanawiać kryteria „należytej staranności koncesyjnej”, czyli wymogi dot. weryfikacji uczestników rynku przez ich kontrahentów. Projekt „SENT Connect” miał wprowadzać także nadzór Prezesa URE nad zakładowymi stacjami paliw ciekłych, czyli obiektami służącymi do przechowywania paliw ciekłych na potrzeby własne, a także dokonywać szeregu zmian dot. systemu SENT oraz akcyzy (wdrożenie wymogu prowadzenia ewidencji akcyzowych z wykorzystaniem CEWA).

Do chwili obecnej nie została nadal opublikowana ostateczna treść projektu przyjętego przez Radę Ministrów. Bazując jednak na komunikacie wydanym po posiedzeniu Rządu (dostęp: https://www.gov.pl/web/finanse/przepisy-dotyczace-dalszego-ograniczenia-nieprawidlowosci-w-obrocie-paliwami-przyjete-przez-rzad), a także na udostępnionym odniesieniu się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji i uzgodnień, wskazujemy, że zmiany wprowadzane tą nowelizacją są następujące:

• wbrew wcześniejszym wersjom projektu, w jego ostatecznej wersji nie są wprowadzane jakiekolwiek koncesje na oleje i preparaty smarowe; co do zasady działalność dot. tych wyrobów będzie więc mogła być prowadzona na dotychczasowych zasadach
• ustanowienie nadzoru Prezesa URE nad zakładowymi stacjami paliw ciekłych (obiektami służącymi do przechowywania paliw ciekłych na potrzeby własne), w tym wprowadzenie wymogu rejestracji takich miejsc
wprowadzenie wymogu uzyskania koncesji WPC dla rozlewu LPG do butli gazowych oraz dla znakowania i barwienia paliw
rozszerzenie zakresu wymogów, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania koncesji oraz wpisu do rejestru podmiotów przywożących
wprowadzenie szeregu zmian w przepisach o SENT, których celem jest uszczelnienie systemu monitorowania przewozu towarów – czyli de facto ograniczenie przypadków, w których zgłoszenie SENT nie jest wymagane
dostosowanie przepisów ustawy o akcyzie do wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) od 1 lutego 2024 r. – przy czym obowiązkowe stosowanie CEWA (przynajmniej dla niektórych podmiotów) ma być odroczone o 18 miesięcy okresu przejściowego

Zasadnicza część zmian przewidzianych w tym projekcie ma wejść w życie w terminie 12 miesięcy od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw; niektóre rozwiązania mają jednak zacząć obowiązywać w innym terminie (np. przepisy o CEWA).

Jeżeli w po opublikowaniu ostatecznej wersji projektu przyjętego przez Radę Ministrów okaże się, że niektóre z powyższych informacji wymagają uzupełnienia lub doprecyzowania, niezwłocznie przekażemy Państwu pełne informacje na ten temat.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z tą sprawą, uprzejmie prosimy o kontakt.