04/02

Projekty nowelizacji przepisów o NCR / koncesjach

Informujemy, że w ostatnich dniach na stronach RCL pojawiła się kolejna wersja projektu nowelizacji przepisów o Narodowym Celu Redukcyjnym (NCR) i udzielaniu koncesji na prowadzenie działalności w zakresie paliw ciekłych. Najważniejsze z proponowanych w nim zmian dotyczą:

• przyjęcie rozwiązania wprost likwidującego konieczność zawiadomienia URE o wspólnej realizacji NCR przez kilka podmiotów; na mocy przepisu przejściowego te nowe zasady będzie można stosować już do NCR 2020, a więc wciąż – aż do momentu złożenia sprawozdania do URE z realizacji tego obowiązku – można grupować się z kolejnymi przedsiębiorcami realizującymi NCR 2020, tak aby ograniczyć wysokość swojej kary za niedobór wypełnienia tego wymogu;
• zmianę wzoru na wyliczenie kary za niedobór realizacji NCR 2020, działającą z mocą wsteczną – wg nowych regulacji kara ta ma być wymierzana bez „schodków”, które występują przy dotychczasowym wzorze (w określonych zakresach nawet istotne zwiększanie ilości paliw o niskiej emisji CO2 praktycznie nie wpływa na wysokość kary, podczas gdy w innych zakresach niewielkie dodanie np. LPG powoduje poważne obniżenie wysokości kary);
• wprowadzenie na lata 2021-2024 możliwości częściowej realizacji NCR za pomocą opłaty zastępczej.

Samo ustanowienie obowiązku realizacji NCR w 2021 i kolejnych latach znajduje się natomiast w innym projekcie nowelizacji, który także nie został jeszcze uchwalony (druk sejmowy nr 808). Mamy więc niecodzienną sytuację – formalnie obowiązek NCR na bieżący okres nie został jeszcze wprowadzony, a już na etapie rządowym opracowywana jest szeroka nowelizacja przepisów, które mają go opisywać. Najprawdopodobniej założenie jest więc takie, by możliwie szybko (projektem, który jest już „dalej” w procesie legislacyjnym) ustanowić sam wymóg wypełnienia NCR (w jakiejkolwiek formie), podczas gdy jego precyzyjne określenie będzie następowało później.

Oprócz rozwiązania dotyczącego NCR nowelizacja „sejmowa” zawiera ponadto szereg zmian dot. możliwości (fakultatywnej) uzależnienia przez Prezesa URE udzielenia koncesji (jakiejkolwiek) dla danego podmiotu od złożenia przez niego zabezpieczenia majątkowego. Rozwiązanie takie istnieje już na gruncie obecnych przepisów; projekt nowelizacji jedynie je uszczegóławia, tj. m.in.:
• wprowadzenie zamkniętego katalogu form, w jakich może być złożone zabezpieczenie
• ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą udzielić gwarancji stanowiącej zabezpieczenie, wyłącznie do osób wpisanych do wykazu gwarantów regulowanego przepisami Prawa celnego
• wprowadzenie minimalnego progu zabezpieczenia w wysokości 1/12 najwyższych zakładanych rocznych przychodów z planowanej działalności koncesjonowanej
• wyłączenie możliwości żądania tego dodatkowego (uznaniowego dla URE) zabezpieczenia od koncesjonariuszy OPZ i WPC – tak, by niepotrzebnie nie dublować obowiązkowego dla nich zabezpieczenia w wysokości 10 mln zł
• określenie przesłanek, które umożliwią Prezesowi URE zwolnienie koncesjonariusza z obowiązku dalszego utrzymywania zabezpieczenia