28/09

Rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące wspólnych „unijnych norm ubytków” zostało opublikowane

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 23 września 2022 r. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2022:247:TOC) opublikowano Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów

Rozporządzenie to wykonuje Nową Dyrektywę Horyzontalną i określa wspólne unijne „normy ubytków” przy przemieszczaniu wyrobów, które – zgodnie z art. 30 ust. 4 polskiej ustawy o akcyzie – mają obowiązywać od lutego 2023 r.

Niestety wobec tego, że państwa członkowskie i Komisja nie osiągnęły zgody w zakresie wysokości tych wspólnych unijnych norm, Komisja nie wydała norm, ani w zakresie wyrobów energetycznych (paliw), ani w zakresie większości innych wyrobów, a jedyna wspólna norma wynikająca z Rozporządzenia Komisji została wydana dla wyrobów tytoniowych i wynosi 0%.

W rezultacie w pozostałym zakresie (np. paliwa, wyroby alkoholowe, piwo) w dalszym ciągu – także po 13 lutego 2023 r. – będą obowiązywać tylko dotychczasowe krajowe normy ubytków.