25/08

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Znajduje się on obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy ma ona doprecyzować oraz ujednolicić aktualne przepisy. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany zaproponowane w Projekcie. Natomiast z pełną treścią Projektu możecie zapoznać się Państwo pod tym linkiem Akt prawny (rcl.gov.pl).

Projekt przedłuża możliwość prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2023 r. Ważną zmianą jest także przesunięcie terminu wejścia w życie zmian związanych z wdrożeniem nowego Systemu AIS/IMPORT na 1 grudnia 2023 r.

Inne zaproponowane w Projekcie zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenia uproszczeń dla podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.
2. Wprowadzenia uproszczeń dla JST, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w różnych ich jednostkach organizacyjnych, w zakresie obowiązku rejestracji, składania deklaracji podatkowej i prowadzenia ewidencji.
3. Uproszczenia obowiązku składania deklaracji kwartalnych od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.
4. Doprecyzowania regulacji w zakresie obowiązków związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej.
5. Objęcia zbiorczym e-DD przypadków, w których podmiot odbierający, do/od którego przemieszczane są wyroby akcyzowe posiada kilka miejsc odbioru.
6. Rozszerzenia przypadków, w których nie ma konieczności spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe.
7. Wydłużenia do dnia 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³ (tzw. pojazdy „z wtyczką”).
8. Zniesienia w niektórych przypadkach obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych dla podmiotów korzystających z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych.
9. Doprecyzowania regulacji dotyczącej właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych, z użyciem Systemu EMCS.
10. Uzupełnienia regulacji dotyczących zakresu dokumentów składanych wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy.
11. Poszerzenia definicji zbiornika standardowego dla potrzeb zwolnienia od akcyzy gazu importowanego w zbiornikach pojazdów silnikowych.
12. Wprowadzenia obowiązku deklarowania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego na deklaracji podatkowej oraz wskazania, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego składana jest deklaracja podatkowa.
13. Utrzymania braku obowiązku składania deklaracji w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego, po wdrożeniu przepisów dyrektywy horyzontalnej, tj. po dniu 13 lutego 2023 r.
14. Rezygnacji z obligatoryjnego potwierdzania zgodności ze stanem faktycznym przez naczelnika urzędu celno-skarbowego spisu wyrobów akcyzowych oznaczonych nieprawidłowo, nieważnymi znakami akcyzy lub uszkodzonymi znakami akcyzy, przeznaczonych do dalszej sprzedaży.
15. Wprowadzenia obowiązku sporządzenia spisu wyrobów podlegających oznaczaniu legalizacyjnymi znakami w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży,
16. Wyłączenia cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych oraz objęcia znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich.
17. Umożliwienia utrzymania właściwości organu podatkowego dla uprawnionego wysyłającego, gdy podmiot ten z uwagi na posiadany status akcyzowy ma już ustalony właściwy miejscowo organ podatkowy ds. akcyzy.
18. Umożliwienia podmiotom składania wniosków o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy oraz numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego oraz nadawania im tych numerów akcyzowych przed dniem wejścia w życie przepisów przewidujących obowiązek posiadania tych numerów.
19. Wyłączenia uprawnionego wysyłającego z katalogu podmiotów, które w sytuacji niedostępności Systemu EMCS składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ich zabezpieczeniem akcyzowym zobowiązania podatkowego uprawnionego odbiorcy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zmian zaproponowanych w Projekcie, uprzejmie prosimy o kontakt.