02/04

Tarcza antykryzysowa – zmiany ważne dla branży paliwowej

W poprzednim alercie opisaliśmy najważniejsze rozwiązania prawne wprowadzone przez tzw. tarczę antykryzysową, których adresatami są co do zasady wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od profilu ich działalności. W tej wiadomości scharakteryzujemy natomiast te zmiany / ułatwienia, które bezpośrednio dotykają prowadzonej przez Państwa działalności w sektorze paliwowo-energetycznym.

 

Główne obszary tarczy antykryzysowej w zakresie szczególnie istotnym dla branży paliwowej obejmują:

1. przesuniecie obligatoryjnego stosowania tzw. pakietu opałowego (nowych reguł obrotu olejami opałowymi) do końca sierpnia br.:

– uwaga: okres przejściowy dotyczy również tych przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się już jako pośredniczący podmiot olejowy / zużywający podmiot olejowy i rozpoczęli stosowanie nowego „SENT opałowego” z elektronicznymi oświadczeniami o przeznaczeniu wyrobu; w każdej chwili (choćby dla potrzeb pojedynczej transakcji) mogą oni zrezygnować z tych reguł na rzecz dotychczasowych przepisów, przewidujących papierowe oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu – co jednoznacznie potwierdza MF w piśmie opublikowanym na PUESC (dostęp: https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/Oleje+opa%C5%82owe+-+okres+przej%C5%9Bciowy.pdf/8cf2fe2d-a88c-40c4-8ec9-aa780b1f96ef)

2. zawieszenie terminów procesowych i sądowych w m.in. postępowaniach sądowo-administracyjnych, administracyjnych, egzekucyjnych, karno-skarbowych i podatkowych oraz w kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej – ale nie obejmuje ono wezwań otrzymanych w ramach czynności sprawdzających:

– zawieszenie obejmuje okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego (13-20 marca 2020 r.) oraz stanu epidemii (od 20 marca 2020 r. – na razie na czas nieokreślony)
– w ww. okresach bieg terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczętych – zawiesza się z mocy prawa; automatycznie przedłużają się więc m.in. terminy na złożenie odpowiedzi na wezwania otrzymane w toku kontroli i postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i np. URE / ARM, jak również terminy na złożenie odwołania lub skargi na decyzje wydane przez te organy
– zawieszenie terminów nie obejmuje wezwań otrzymanych w ramach czynności sprawdzających – czyli jeśli organ podatkowy lub np. URE / ARM nie toczy wobec przedsiębiorcy formalnej kontroli ani postępowania, a jedynie doraźnie, wybiórczo sprawdza jego działalność, to wprowadzone przepisy nie pozwalają na przesunięcie terminu na takie żądanie organu
– wszelkie czynności organów podjęte w ramach postępowań / kontroli pozostają w mocy – zawieszenie przesuwa jedynie terminy na odpowiedź przedsiębiorców wobec wydanych im decyzji / wezwań, natomiast nie zawiesza samych postępowań / kontroli (w zakresie, w jakim nie wymagają bezpośredniego kontaktu ze stroną, kontrole i postępowania mogą się normalnie toczyć)
– mimo tych regulacji, w szczególnych przypadkach (m.in. gdy „wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego”) organy mogą żądać zastosowania się do kierowanego przez nich żądania także w toku kontroli / postępowania – jednak za każdym razem muszą to wyczerpująco uzasadnić

3. przesunięcie o 30 dni terminów na złożenie wszystkich sprawozdań, oświadczeń i raportów wynikających z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych za okresy rozliczeniowe z 2020 roku:

– ułatwienie dotyczy m.in. sprawozdań kwartalnych podmiotu realizującego NCW za I kwartał 2020 r. – zarówno składanych do URE (przesunięcie terminu z 30 kwietnia na 30 maja), jak i do KOWR (przesuniecie terminu z 15 maja na 14 czerwca)
– zmiana w żaden sposób nie dotyka sprawozdania rocznego NCW za 2019 r. – nie można więc na jej podstawie uwolnić się od odpowiedzialności za ew. zbyt późne złożenie tego sprawozdania

4. przedłużenie (na wniosek przedsiębiorcy) terminu na ponowną legalizację przyrządów pomiarowych i terminu wykonania badań urządzeń technicznych – o maksymalnie 6 miesięcy

5. Z powyższego wynika więc, że na ten moment nie przewidziano natomiast żadnych zmian / ułatwień m.in. w zakresie:

„szybkiego VAT” przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych paliw – nadal trzeba go płacić w ciągu 5 dni od przywozu towarów do Polski
deklarowania / zapłaty akcyzy, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej
– saldowania i zwalniania zabezpieczenia akcyzowego; trybu uzyskiwania zgody na zabezpieczenie ryczałtowe lub zwolnienie z zabezpieczenia
stosowania zwolnień od akcyzy i zerowej stawki akcyzy – przy czym przypominamy że już wcześniej przesunięto obowiązkowe stosowanie e-DD na początek lutego 2021 r.
prowadzenia ewidencji akcyzowych – przy czym przypominamy, że projekt nowelizacji zakładający obowiązkową elektronizację ewidencji akcyzowych utknął na etapie konsultacji i wobec obecnych okoliczności najprawdopodobniej prace nad nim nie zostaną wznowione
koncesji udzielanych przez Prezesa URE – co oznacza m.in., że:

• nie ma żadnego przesunięcia terminu w zakresie opłaty koncesyjnej – czyli do 15 kwietnia br. należy złożyć związane z tym sprawozdanie i uiścić opłatę na rachunek URE
• nie ma zmian w zakresie raportowań – czyli nadal należy je składać do URE co miesiąc, do 14. (MPC) lub 20. (OPZ, WPC, podmiot przywożący) dnia następnego miesiąca

zapasów obowiązkowych paliw i opłaty zapasowej – co oznacza m.in., że:

• do 30 czerwca br. trzeba dostosować ilość tworzonych zapasów do działalności zrealizowanej w 2019 r. – przy czym jeśli ta zmiana wiąże się z obniżeniem ilości zapasów, może być dokonana nie tyle do 30 czerwca, co właśnie w tym dniu
• nie ulegają zmianie stawki opłaty zapasowej
• nie ma zmian w zakresie raportowań – czyli nadal należy je składać do ARM co miesiąc, do 20. dnia następnego miesiąca

Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) ani kar za brak jego realizacji – co oznacza, że na chwilę obecną nadal trzeba pilnować, by średnia emisyjność paliw w całym portfolio sprzedawanych wyrobów nie przekroczyła 88,454 g CO2 / 1 MJ energii w całym roku

 

Ważna uwaga:

Zgodnie z przepisem art. 15zzr Ustawy o tarczy, zawieszone są także określone w prawie administracyjnym terminy „zawite, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony”. Na tym tle powstał spór, czy zawieszenie to obejmuje także np. termin na dostosowanie ilości zapasów („do 30 czerwca”) lub termin na złożenie miesięcznego sprawozdania o zapasach / opłacie zapasowej („w terminie 20 dni od końca miesiąca”). Naszym zdaniem możliwość zastosowania tego zawieszenia dla tak określonych terminów (określonych konkretnymi datami, a nie okresem czasu np. miesiąc) jest jednak wątpliwa i dlatego na teraz rekomendujemy przyjęcie założenia, że zawieszane są wyłącznie terminy procesowe / sądowe w ramach postępowania / kontroli, a nie „zwykłe” terminy na wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i rozliczeniowych w toku bieżącej działalności. Dlatego na teraz rekomendujemy, aby przygotować się normalne dotrzymanie terminów wskazanych wyżej w pkt „E” powyżej.