01/04

Zmiany podatkowe wynikające z COVID

Poniżej przedstawiamy zmiany podatkowe wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 marca 2020 r., poz. 568, dalej COVID), jak również rozporządzeń wykonawczych związanych z tą ustawą.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Ustawa, oprócz zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące dla małych podmiotów i samozatrudnionych, nie wprowadza żadnych zwolnień z zapłaty podatków, jedynie w niektórych przypadkach odracza terminy zapłaty podatków.

VAT
• Przesunięcie nowego JPK_VDEK dla wszystkich podmiotów od 1 lipca 2020 r. Do tej pory duże podmioty miały obowiązek wdrożyć JPK_VDEK od 1 kwietnia 2020 r. (art. 58 COVID). Złagodzono przepisy dotyczące kary w wysokości 500 zł za błędy w JPK. Naczelnik będzie mógł nałożyć taką karę za błędy w JPK, zamiast nakładać ją automatycznie, jak wynika z obecnych przepisów.
• Nowa matryca stawek VAT zostaje przesunięta na 1 lipca 2020 r. (art. 63 COVID).
• Termin na złożenie zawiadomienia o płatności na niezgłoszony rachunek ZAW NR (rachunek spoza tzw. „Białej Listy”) jest przedłużony z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii (art. 1 COVID, art. 15 zzn).
• Zamiast paragonu w formie papierowej, sprzedawca za zgodą nabywcy będzie mógł wystawić paragon w formie elektronicznej, przesyłając go w sposób uzgodniony z nabywcą (art. 32 COVID)

PIT
• Złożenie zeznania podatkowego za 2019 r. i zapłata podatku po 30 kwietnia 2020 r., ale przed 31 maja 2020 r. będzie traktowane jak złożenie przez podatnika tzw. „czynnego żalu” (art. 1 COVID, ast 15zzj). Ustawa dopuszcza więc nieterminowe złożenie zeznania za 2019 r., ale nie przewiduje zwolnienia z odsetek za opóźnienie w zapłacie podatku.
• Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą wpłacić zaliczki od przychodów za marzec i kwiecień 2020 r. w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. (art. 4 COVID, art. 52o PIT). Z uzasadnienia do przepisów wynika, że ich celem jest pomoc w zapewnieniu płynności finansowej firm zatrudniających pracowników, aby zapewnić ochronę miejsc pracy.
• Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec – maj 2020 r. – przedłużony termin zapłaty do dnia 20 lipca 2020 r. pod warunkiem, że podatnik osiągnął w danym miesiącu przychody niższe o co najmniej o 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego – a jeżeli rozpoczyna działalność, to od średnich przychodów w tym roku. (art. 4 COVID, art. 52p PIT)
• Podatnik nie ma obowiązku stosowania przepisów dotyczących złych długów i zmniejszenia kosztów o niezapłaconą fakturę w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności na potrzeby wyliczenia zaliczki oraz podatku, jeżeli przychody uzyskane w danym miesiącu, w 2020 r. są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku – a jeżeli rozpoczyna działalność od średnich przychodów w tym roku (art. 4 COVID, art. 52q PIT).
• Podatnicy, będący małymi podatnikami, którzy opłacali zaliczki uproszczone mogą zrezygnować w trakcie roku z wpłacania tej formy zaliczek za miesiące marzec – grudzień 2020 roku i wyliczać zaliczkę według zasad generalnych. O rezygnacji z płacenia zaliczek uproszczonych podatnicy informują w zeznaniu rocznym (art. 4 COVID, art. 52r PIT).
• Podatnicy, którzy ponieśli w 2020 r. stratę z działalności gospodarczej i uzyskali w 2020 r. łączne przychody z tej działalności niższe o co najmniej 50% od przychodów z 2019 r. mogą jednorazowo rozliczyć tę stratę wstecz (nie więcej niż 5 mln zł) poprzez korektę zeznania za rok 2019 r. i wystąpienie o zwrot podatku (art. 4 COVID, art. 52k PIT).
• Podatnicy mogą odliczyć od postawy opodatkowania darowizny przekazane od stycznia do września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID podmiotom wykonującym działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (art. 4 COVID, art 52n PIT). Ustawa określa różne wartości tego odliczenia, w zależności od tego, kiedy została przekazana darowizna.
• Podatnicy mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe wprowadzone do ewidencji w 2020 roku, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 4 COVID, art. 52s PIT). Ustawa przewiduje też inne preferencje dla kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla podatników stosujących ulgę badawczo-rozwojową (art. 52t PIT) oraz rozliczających się 5% podatkiem od dochodów z praw własności intelektualnej (art. 52u PIT).

CIT
• Podatnicy, którzy w związku z COVID – 19 ponieśli stratę i uzyskali w roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów z poprzedniego roku, mogą jednorazowo rozliczyć tę stratę wstecz (nie więcej niż 5 mln zł) za poprzedni rok podatkowy. Jeśli termin złożenia zeznania za poprzedni rok już upłynął, rozliczenie straty następuje poprzez korektę zeznania (art. 6 COVID, art. 38f CIT).
• Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec – maj 2020 r. – przedłużony termin zapłaty do dnia 20 lipca 2020 r. pod warunkiem, że podatnik osiągnął w danym miesiącu przychody niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego – a jeżeli rozpoczyna działalność, to od średnich przychodów w tym roku (art. 6 COVID, art. 38h CIT).
• Podatnik nie ma obowiązku zmniejszenia kosztów o niezapłaconą fakturę w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności na potrzeby wyliczenia zaliczki (ulga na złe długi w podatkach dochodowych) jeżeli przychody uzyskane w danym miesiącu, w 2020 r. są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku – a jeżeli rozpoczyna działalność od średnich przychodów w tym roku (art. 6 COVID, art. 38i CIT). Podatnik, który kończy rok podatkowy przed 1 października 2020 r., nie musi zmniejszać kosztów z powodu ulgi na złe długi w zeznaniu rocznym. Niepopłacone zobowiązania należy jednak uwzględnić przy wyliczeniu zaliczki za pierwszy miesiąc następnego roku podatkowego. (art. 6 COVID, art. 38i CIT).
• Podatnicy, będący małymi podatnikami, którzy opłacali zaliczki uproszczone mogą zrezygnować w trakcie roku z wpłacania tej formy zaliczek. O rezygnacji z zaliczek uproszczonych podatnicy informują w zeznaniu rocznym (art. 6 COVID, art. 38j CIT)
• Podatnicy mogą odliczyć od postawy opodatkowania darowizny przekazane od stycznia do września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID podmiotom wykonującym działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (art. 6 COVID, art. 38g CIT). Ustawa określa różne wartości tego odliczenia, w zależności od tego, kiedy została przekazana darowizna.
• Podatnicy mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe wprowadzone do ewidencji w 2020 r., które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 6 COVID, art. 38k CIT). Ustawa przewiduje też inne preferencje dla kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla podatników stosujących ulgę badawczo-rozwojową (art. 38l CIT) oraz rozliczających się 5% podatkiem od dochodów z praw własności intelektualnej (art. 38m CIT).
• Podmioty, których rok podatkowy zakończył się przed dniem 31 grudnia 2019 r. mają wydłużony termin do 30 września 2020 r. na złożenie informacji o cenach transferowych do Szefa KAS (normalny termin to 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego) (art. 1 COVID, art. 31z zmiany COVID).

Terminy w rozporządzeniach dotyczących podatków dochodowych:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określania innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 570).
Rozporządzenie to wydłuża różne terminy wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości min:
– termin zamknięcia ksiąg przedłuża się o 3 miesiące, a dla podmiotów finansowych 2
– termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego zatwierdzenie przedłuża się o 3 miesiące, a dla podmiotów finansowych 2

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzania i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz.U. z 31 marca 2020 r. poz. 563):
– Informacja o umowach zawartych z nierezydentami – termin przedłużony do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który jest sporządzana (czyli do maja 2020 r.), jeśli termin na jej złożenie przypadałby w okresie od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.:
– Informacja o dokonanych wypłatach i pobranym podatku u źródła IFTR – termin przedłużony do końca piątego miesiąca roku następnego po roku, którego dotyczy, jeśli rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (czyli do końca maja 2020 r.)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 27 marca 2020 r., poz. 542):
– Przedłużenie do 31 maja 2020 r. terminu na złożenie zeznania rocznego i wpłaty podatku, jeżeli rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Akcyza
• W przypadku wykonywania czynności związanej z wyrobami akcyzowymi, naczelnik urzędu celno-skarbowego może odstąpić od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu tych czynności lub dokonania czynności przez kontrolującego. Naczelnik powiadamia o tym podmiot (art. 1 COVID, art. 31zj).

Ordynacja podatkowa
• Raportowanie schematów podatkowych – od 31 marca do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 czerwca zostają zawieszone terminy zgłaszania schematów i terminy zgłaszania korzyści z tych schematów (art. 1 COVID, art. 31y).
• Jeżeli organ zgodzi się na odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej organ nie pobiera odsetek (opłaty prolongacyjnej) od decyzji o odroczeniu terminu podatku lub zaległości podatkowej lub rozłożeniu na raty. Wniosek powinien być złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. (art. 1 COVID, art. 15za). Odsetek nie nalicza się też w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek ZUS za okres od 1 stycznia 2020 r. (art. 15zb).
• Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej złożone i nierozpatrzone do 31 marca 2020 r. oraz złożone po tej dacie do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii – trzymiesięczny termin na ich wydanie przedłuża się o 3 miesiące (art. 1 COVID, art. 31g). Minister Finansów może przedłużać rozporządzeniem termin do wydania interpretacji indywidualnej o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące.

SENT
• Wydłużenie okresu przejściowego na wdrożenie pakietu opałowego – czyli papierowe oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą mogły być stosowane o 5 miesięcy dłużej niż wcześniej zakładano. Konsekwentnie wydłużony jest też czas na rejestrację jako pośredniczący / zużywający podmiot olejowy (AKC-RU) i na stosowanie SENT na wszystkich etapach obrotu tymi wyrobami (art. 60 COVID).

Pozostałe zmiany
ZUS – przedsiębiorcy, którzy na koniec lutego 2020 zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych oraz samozatrudnieni będą mogli skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek za marzec – maj 2020 r. W celu skorzystania ze zwolnienia, w przypadku samozatrudnionych przychód z prowadzonej działalności nie może przekroczyć 15.681 zł za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (art. 1 COVID, art. 31zo). Szczegóły opiszemy w odrębnej wiadomości.
• Podatek od przychodów ze sprzedaży detalicznej przesunięty – nie będzie dotyczył przychodów osiągniętych od 1 lipca 2020, lecz od 1 stycznia 2021 (art. 47 COVID).
• Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów (art. 1 COVID, art. 15j).
• Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu (art. 1 COVID, art. 15p) Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. (art. 1 COVID, art. 15q).
• Termin na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zostaje przesunięty z 13 kwietnia 2020 na 13 lipca 2020 r. (art. 52 COVID).
• Rada Ministrów może rozporządzeniem wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych. W okresie wstrzymania mogą być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (art. 1 COVID, art. 15 zzk).
• Bieg terminów procesowych i sądowych w:

– Postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych
– Postępowaniach egzekucyjnych
– Postępowaniach karnych
– Postępowaniach karnych skarbowych
– Postępowaniach w sprawach o wykroczenia
– Postępowaniach administracyjnych
– Postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej
– Kontrolach celno-skarbowych
– Postępowaniach w sprawach o grach hazardowych
– Innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres (art. 1 COVID, art. 15 zzs). Czynności wykonane w tym okresie w postępowaniach i kontrolach są skuteczne. W okresie tym organ może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną. Z tego przepisu można wnioskować, że o ile organ może prowadzić kontrolę lub postępowanie, to w okresie zawieszenia terminów, nie może wydać negatywnej decyzji.

W razie pytań prosimy o kontakt