03/11

Zamrożenie cen prądu dla sektora MŚP – jakich obowiązków trzeba dopełnić, aby skorzystać?

Wczoraj (tj. 2 listopada) Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „Ustawa”), która wprowadza mechanizm czasowego zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh dla przedsiębiorców z tzw. sektora MŚP. Ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu. Z pełną treścią Ustawy można się zapoznać TUTAJ

I. Które przedsiębiorstwa i w jakim zakresie skorzystają na czasowym zamrożeniu cen energii elektrycznej?

Z mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej skorzystają przedsiębiorstwa:

• będące mikroprzedsiębiorstwami, małymi przedsiębiorstwami oraz średnimi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162);

W konsekwencji, beneficjentami zamrożenia cen energii elektrycznej będą co do zasady przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, oraz których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro. Co istotne dla celów określenia statusu przedsiębiorstwa nie będą uwzględniane jej powiązania kapitałowe, co oznacza, że również przedsiębiorstwa wchodzące w skład grup kapitałowych będą mogły skorzystać z mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej, o ile poziom ich zatrudnienia i rocznych obrotów nie przekracza ww. wartości.

• wyłącznie w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby swojej podstawowej działalności;

Zastosowanie stawki 785 zł/MWh wyłącznie w odniesieniu do energii elektrycznej zużywanej na potrzeby podstawowej działalności budzi szczególne wątpliwości. Ustawodawca nie doprecyzował czy chodzi o zużycie energii elektrycznej tylko na podstawowy rodzaj działalności według kodu PKD wpisanego do KRS czy też w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorstwo. Druga wątpliwość dotyczy stosowania stawki maksymalnej w odniesieniu do energii elektrycznej refakturowanej na rzecz innych podmiotów (np. najemców). Podobnie z przepisów Ustawy nie wynika czy duże przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z ceny maksymalnej energii elektrycznej w odniesieniu do energii elektrycznej refakturowanej na przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

• pod warunkiem terminowego złożenia oświadczenia o skorzystaniu z mechanizmu zamrożenia przedsiębiorstwu energetycznemu prowadzącemu obrót energią elektryczną (dostawcy energii elektrycznej).

Niniejszy warunek został szerzej opisany w pkt III poniżej.

II. Na jaki okres zostaną zamrożone ceny energii elektrycznej dla MŚP?

Mechanizm zamrożenia cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców z sektora MŚP na poziomie 785 zł/MWh będzie obowiązywał od 1. grudnia 2022 r. do 31. grudnia 2023 r.

Ponadto, stawka 785 zł/MWh będzie obowiązywała również z mocą wsteczną za okres do 30. listopada 2022 r. m.in. w odniesieniu do tych przedsiębiorstw z sektora MŚP, które po 23. lutego br. zawarli umowę sprzedaży energii elektrycznej (lub umowę kompleksową) przewidującą stawkę wyższą niż 785 zł/MWh.

III. Kiedy upływa termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej?

W celu skorzystania z zamrożenia cen energii elektrycznej przedsiębiorca z sektora MŚP musi w terminie do 30. listopada br. złożyć swojemu dostawcy energii elektrycznej oświadczenie według wzoru, który ma na dniach zostać określony w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Środowiska i Klimatu. Oświadczenie musi zawierać m.in. szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwo na potrzeby jego podstawowej działalności oraz wskazanie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej (PPE), które mają zostać objęte mechanizmem zamrożenia cen.

W przypadku złożenia oświadczenia po 30. listopada 2022 r., stawka 785 zł/MWh będzie miała zastosowanie w odniesieniu do rozliczenia za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania oświadczenia przez dostawcę energii elektrycznej.

IV. Na jakich zasadach można skorzystać z dodatkowego 10% upustu do ceny energii elektrycznej?

Ustawa przewiduje również możliwość uzyskania przez przedsiębiorców z sektora MŚP dodatkowego 10% upustu do ceny energii elektrycznej, pod warunkiem zmniejszenia o co najmniej 10% zużycia energii elektrycznej w trakcie 2023 r. w porównaniu do średnio rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od 1. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2022 r.

Kwota upustu wyniesie 10% wartości nabytej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej za cały 2023 r. i zostanie zastosowana przez dostawcę energii elektrycznej w rozliczeniach z przedsiębiorcą, które będą miały miejsce w trakcie 2024 r.

***

Jeżeli chcą Państwo potwierdzić czy i na jakich warunkach Państwa przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej, zapraszamy do kontaktu.