10/01

e-SAD – elektronizacja unijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych „z zapłaconą akcyzą”

Przypominamy, że 13 lutego 2023 r. wchodzą w życie przepisy o elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych, realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Począwszy od tego dnia, aby dokonać WNT lub WDT wyrobów „z zapłaconą akcyzą” konieczne będzie posiadanie odpowiedniego statusu, tj. odpowiednio: „uprawnionego odbiorcy” lub „uprawnionego wysyłającego”. Samo przemieszczenie będzie natomiast wymagało zastosowania elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (tzw. e-SAD), który całkowicie zastąpi występujące obecnie uproszczone dokumenty towarzyszące (UDT). Elektronizacją będą objęte również zabezpieczenia akcyzowe podmiotów, które nabywają wymienione niżej wyroby z innych państw Unii Europejskiej; dotychczasowe papierowe karty do saldowania zabezpieczenia generalnego zostaną u nich zastąpione e-kartą.

Wyrobami objętymi zmianami są znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

1. wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
2. alkohol etylowy całkowicie skażony

Zwracamy uwagę, że zmiany e-SAD nie dotyczą zatem np. olejów i preparatów smarowych, gdyż wyroby te nie należą do żadnej z ww. grup.

W praktyce najczęściej występujące u przedsiębiorców sytuacje, których będzie dotyczył e-SAD, polegają na przesyłaniu lub odbieraniu próbek wyrobów w transakcjach z innymi państwami UE. Mimo że w niektórych przypadkach kwota należnej akcyzy może być niewielka, od 13 lutego br. każde przemieszczenie tego rodzaju będzie się wiązało z koniecznością udokumentowania go za pomocą e-SAD w systemie EMCS.

Podmioty dokonujące nabyć lub dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinny możliwie szybko podjąć działania w celu przygotowania się do generowania komunikatów e-SAD oraz przesyłania ich do systemu EMCS. Równolegle powinny one również wystąpić z wnioskiem o nadanie im numeru akcyzowego dla „uprawnionego odbiorcy” lub „uprawnionego wysyłającego”; status ten można uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na PUESC. Ponadto warto również zaznajomić się z dodatkowymi obowiązkami, które są związane z obsługą e-SAD w praktyce (np. z zasadami powiadamiania urzędu o przybyciu wyrobów w razie kontroli, zgłoszenia zmiany miejsca przeznaczenia czy też rozliczenia ubytków powstałych w trakcie przemieszczenia).

Z chęcią pomożemy Państwu w procesie dostosowania się do powyższych zmian i wdrożenia w obsługę e-SAD. Zachęcamy równocześnie do tego, aby z przygotowaniem się do nowych regulacji nie czekać na ostatni moment, lecz rozpocząć je już teraz. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.