20/07

Efektywność energetyczna – przypomnienie o nowych obowiązkach dla niektórych podmiotów paliwowych

Przypominamy, że w dniu 22 maja br. weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, na mocy której niektóre podmioty działające w branży paliwowej zostały objęte nowym obowiązkiem regulacyjnym. Nowe przepisy dotyczą przedsiębiorców działających w branży LPG (CN 2711 12, CN 2711 13 i CN 2711 19 00), benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 i CN 2710 12 49) oraz olejów napędowych (CN 2710 19 43 i CN 2710 20 11). Wymóg realizacji celów dotyczących efektywności energetycznej dotyczy jednak tylko tych transakcji, w których:

• paliwo przeznaczone jest do wykorzystania w transporcie drogowym lub kolejowym (aby mieć pewność w tym zakresie, wskazane jest odbieranie od klientów oświadczeń o przeznaczeniu wyrobu nabywanego od producenta lub importera)
• dochodzi do pierwotnego wprowadzenia paliw na rynek krajowy, tzn. pierwszego zbycia („rozporządzenia jakąkolwiek czynnością prawną lub faktyczną skutkującą trwałym wyzbyciem się paliw”) lub zużycia paliw na własne potrzeby, które następuje bezpośrednio po ich wytworzeniu lub przywozie do Polski (tak samo jak w przypadku NCW czy NCR, „czysty” obrót wewnątrzkrajowy, tj. nabycie i odsprzedaż na terytorium Polski, pozostaje obojętny dla tego wymogu regulacyjnego)

Podleganie przez dany podmiot pod nowe obowiązki oznacza, że jest on zobowiązany do wykonania jednego z poniższych wymogów, tzn.:
• zrealizowania przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej w wysokości określonej w ustawie o efektywności energetycznej, potwierdzone audytem efektywności energetycznej, lub
uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE w celu umorzenia tzw. białego certyfikatu (świadectwo TGEeff), czyli świadectwa efektywności energetycznej, lub
uiszczenia specjalnej opłaty zastępczej, wynoszącej za każdą tonę wprowadzonego na polski rynek paliwa: ok. 4,01 zł dla LPG i ok. 3,75 zł dla benzyn silnikowych i oleju napędowego

Uwaga: zgodnie z przepisami wykorzystanie opłaty zastępczej do realizacji wymogów dot. efektywności energetycznej nie może być nieograniczone, lecz wynosi max. 20% całości obowiązku spoczywającego na danym przedsiębiorcy. Te same przepisy zwalniają jednak z konieczności przestrzegania tego limitu, jeśli (1) cena białych certyfikatów TGEeff była wyższa niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, lub (2) na rynku była niewystarczająca liczba ofert sprzedaży tych białych certyfikatów TGEeff. Biorąc pod uwagę, że obecnie pierwszy z wymienionych warunków jest spełniony z bardzo dużym zapasem (wg obecnych notowań cena białych certyfikatów jest ok. 31% wyższa niż opłata zastępcza), naszym zdaniem na ten moment można przyjąć, że całość wymogu dot. efektywności energetycznej będzie mogła zostać w praktyce osiągnięta za pomocą samej opłaty zastępczej. Zwracamy jednak uwagę, że do końca roku należy dokładnie sprawdzać aktualne ceny białych certyfikatów TGEeff w celu weryfikacji, czy ten wniosek pozostaje nadal aktualny.

Okresem rozliczeniowym dla wskazanego obowiązku jest co do zasady rok kalendarzowy; wyjątkiem jest jedynie 2021 rok, w którym ze względu na późne uchwalenie przepisów ustanawiających analizowany wymóg regulacyjny, będzie on rozliczany wyłącznie z okresu od 22 maja do 31 grudnia 2021 r.