22/07

Narodowy Cel Redukcyjny 2021 – status nowelizacji

Przypominamy, że zgodnie z uchwaloną tzw. „małą” nowelizacją przepisów o NCR, na bieżący rok wprowadzony został wymóg realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) dla podmiotów wprowadzających na polski rynek paliwa ciekłe (producenci i importerzy paliw). Zgodnie z obecnie przyjętymi regulacjami, zakres tego obowiązku, sposób jego wypełnienia, a także sankcje w przypadku uchybień w jego realizacji, pozostają identyczne jak miało to miejsce w 2020 roku – z tym tylko zastrzeżeniem, że okresem rozliczeniowym nie jest cały rok kalendarzowy, lecz wyłącznie okres od 3 lipca do 31 grudnia 2021 r.

Informujemy jednak, że w parlamencie toczą się już prace nad tzw. „dużą” nowelizacją NCR, która wprowadzi szereg zmian merytorycznych do realizacji tego obowiązku, znajdujących zastosowanie już w bieżącym roku. Najważniejszymi z nich są:
• likwidacja „schodków” w wyliczeniu kary za brak realizacji NCR – zgodnie z nowymi przepisami, całkowicie wyeliminowane mają być przypadki, w których włączenie do rozliczenia dodatkowego wolumenu paliw o niskiej emisji CO2 (np. LPG) paradoksalnie zwiększało karę pieniężną dla danego podmiotu
• zmiana wzoru wyliczenia kary za brak realizacji NCR – uniezależnienie kary od ceny uprawnień do emisji CO2 na rzecz stałego współczynnika (215 zł), co przy obecnych poziomach ceny uprawnień emisji CO2 i kursie EUR oznacza niewielkie obniżenie wysokości kar za niewystarczającą realizację NCR w porównaniu do „starego” wzoru
• wprowadzenie opłaty zastępczej – do pewnego stopnia brak realizacji NCR nie będzie skutkował nałożeniem kary (wysokiej), lecz – podobnie jak obecnie ma to już miejsce na gruncie NCW – będzie mógł być skompensowany uiszczeniem specjalnej opłaty (trochę niższej – zamiast współczynnika 215 zł występującego we wzorze na karę, opłata będzie wyliczana współczynnikiem 116 zł w 2021 r., 135 zł w 2022 r. i 157 zł w 2023 r.)
• likwidacja zawiadomienia o wspólnej realizacji NCR przez kilka podmiotów
• wprowadzenie odrębnej sprawozdawczości NCR dla każdego z podmiotów wspólnie wypełniających ten wymóg
• wprowadzenie możliwości realizacji NCR za pomocą wodoru wykorzystywanego w celach napędowych

Zgodnie z obecnymi planami, powyższa nowelizacja ma zostać w najbliższym czasie uchwalona przez obie izby parlamentu (w tym rozpatrzenie ew. poprawek Senatu). Jeśli tak się stanie, po podpisie Prezydenta i opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw zacznie ona wpływać na realizację NCR na bieżąco, w rozliczeniu za obecny rok.