15/07

Zmiana przepisów dot. zabezpieczeń koncesyjnych

W dniu 3 lipca 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo Energetyczne, które uszczegółowiła zasady dotyczące składania zabezpieczenia majątkowego w celu uzyskania koncesji innych niż koncesja OPZ i WPC.

W związku z pojawiającymi się na rynku informacjami odnośnie obligatoryjnego charakteru tego zabezpieczenia wskazujemy, że omawiana zmiana nie wprowadza obowiązku złożenia takiego zabezpieczenia.

Zmieniony przepis wprowadza przede wszystkim zasady stosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego, które dotychczas nie były w ogóle określone, co w znacznym stopniu uniemożliwiało stosowanie go przez URE. W dalszym ciągu jednak przepis ten wskazuje, że udzielenie koncesji OPC może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego.

Nowelizacja art. 38 określa w szczególności wysokość zabezpieczenia, okres obowiązywania zabezpieczenia, formy zabezpieczenia, zasady zwrotu zabezpieczenia, a zatem dodano przepisy w głównej mierze o charakterze technicznym i analogiczne do tych które obowiązują w zakresie koncesji OPZ i WPC.

W naszej ocenie znowelizowane przepisy nie oznaczają, że podmioty które obecnie posiadają koncesję będą zobowiązane do złożenia takiego zabezpieczenia. Uważamy również, że podmioty, które aktualnie posiadają koncesje i które będą występowały o nową koncesję lub też jej przedłużenie, a których sytuacja finansowa jest wiarygodna, nie powinny być zobowiązywane do składania takiego zabezpieczenia. Przepisy te powinny dotknąć w głównej mierze nowe podmioty starające się o udzielenie koncesji, które nie posiadają wiarygodnej historii prowadzenia działalności w zakresie objętym koncesją oraz których sytuacja finansowa może budzić wątpliwości URE.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy nowelizującej „celem przedstawionego rozwiązania jest zapewnienie, iż działalność koncesjonowana będzie wykonywana wyłącznie przez podmioty dysponujące odpowiednimi środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej, dla których nie jest wymagane złożenie zabezpieczenia majątkowego, albo przez podmioty, którym odpowiednia instytucja finansowa lub ubezpieczeniowa udzieli zabezpieczenia majątkowego w określonej wysokości.”

Powyższy cytat z uzasadnienia potwierdza, że podmioty o dobrej sytuacji finansowej, gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, nie powinny być objęte obowiązkiem składania zabezpieczenia majątkowego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.