02/12

Estoński CIT wchodzi w życie w 2021 r.

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2122), wprowadzająca tzw. estoński CIT.

Nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie dwóch alternatywnych mechanizmów opodatkowania, których nie można łączyć, tj.:

• estoński CIT, który polega na nieopodatkowaniu zysku wypracowanego przez spółkę, gdy jest on reinwestowany. Opodatkowanie CIT zostało odroczone dopiero do momentu wypłaty zysku;
• fundusz inwestycyjny umożliwiający szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach, zastosowanie do niego znajdą podstawowe zasady opodatkowania w tym uprawnienie do korzystania z ulg.

Wybór opodatkowania w formie estońskiego CIT czy funduszu inwestycyjnego jest fakultatywny.

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać tylko mikro, mali i częściowo średni przedsiębiorcy, o prostej strukturze udziałowej, których przychody nie przekroczyły 50 mln zł. Będą to więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, których udziałowcami / akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne, niezaangażowane kapitałowo w inne podmioty. Dodatkowym, warunkiem jest zatrudnienie co najmniej 3 pracowników, na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Z estońskiego CIT nie będą mogły skorzystać:

• podmioty prowadzące działalność na rynku finansowym;
• podatnicy uzyskujący dochody z działalności prowadzonej w SSE lub w Polskiej Strefie Inwestycyjnej;
• podatnicy postawieni w stan likwidacji lub upadłości.

Przedmiotem opodatkowania estońskim CIT będzie m.in.: dochód z tytułu podzielonego zysku, dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Estoński CIT zakłada opodatkowanie dystrybucji zysku, a także wpłat jej równoważnych, a nie dochodu ustalanego na aktualnych zasadach.

Podatnik estońskiego CIT zobowiązany jest ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjne w wysokości wyższej o:

• 15%, jednak nie mniej niż 20 000 zł w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania estońskim CIT;
• 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł w okresie czterech lat podatkowych.

Wysokość estońskiego CIT uzależniona będzie od wielkości podatnika, tj. stawka 15% będzie stosowana przez małych podatników, a stawka 25% będzie stosowana przez pozostałych podatników. Niższa stawka będzie mogła zostać obniżona do 10%, jeśli w okresie stosowania ryczałtu podatnik poniósł znaczące nakłady inwestycyjne.

Zgodnie z nowelizacją, rozliczenie w ramach estońskiego CIT miałoby obejmować 4-letnie okresy, przy czym możliwe jest po upływie 4-letniego okresu kontynuowanie rozliczenia na zasadach estońskiego CIT, o ile nie wystąpiły zdarzenia, które prowadzą do utraty możliwości rozliczenia estońskiego CIT.