30/11

Spółki komandytowe podatnikiem CIT

28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę zakładającą m.in. opodatkowanie spółek komandytowych, w wyniku czego już od 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne staną się podatnikami CIT. Nowelizacja zawiera również inne zmiany w PIT i CIT istotne z punktu widzenia podatników.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które czekają podatników w 2021 r. na gruncie uchwalonej ustawy:

I. Opodatkowanie spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych
Od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT staną się:
• spółki komandytowe, oraz
• niektóre spółki jawne – a więc te których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz które nie przekazały do naczelnika US informacji o podatnikach uzyskujących dochody z udziału w zyskach spółki jawnej oraz wielkości posiadanych praw do takiego udziału. Złożenie zawiadomienia ma nastąpić przed rozpoczęciem roku obrotowego, a także w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian w składzie spółki jawnej.

Zmiana przepisów skutkuje podwójnym opodatkowaniem zysków spółki komandytowej, która do tej pory była opodatkowana tylko na poziomie wspólników. Pierwszy raz dochody będą opodatkowane CIT na poziomie Spółki, a następnie na poziomie wspólników z tytułu wypłaconego zysku.

Skutki dla komandytariuszy:
• wypłata zysku na rzecz komandytariusza podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach analogicznych do wypłaty dywidendy, a więc jako dochód z udział w zysku osoby prawnej.
• ustawa przewiduje zwolnienie z podatku, pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki do uznania, że spółka komandytowa została utworzona ze względów optymalizacyjnych.
• zwolnieniu będzie podlegać 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów, nie więcej niż 60 000 zł na każdą spółkę komandytową w której jest wspólnikiem. Ustawa przewiduje również ograniczenia w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia w przypadku powiązań osobowych i kapitałowych wspólników takiej spółki.

Skutki dla komplementariuszy:
Zysk wypłacony komplementariuszowi będzie opodatkowany jako dochód z udziału w zysku osoby prawnej. W odróżnieniu od komandytariuszy, komplementariusz będzie uprawniony do odliczenia od podatku dochodowego wyliczonego od dochodu z udziału w zyskach spółki komandytowej, kwoty CIT zapłaconej przez spółkę, proporcjonalnie obciążającej zysk komplementariusza uzyskany z udziału w spółce.

Termin wejścia w życie przepisów:
Spółki komandytowe zostaną opodatkowane CIT od 1 stycznia 2021 roku, natomiast będą mogły opóźnić moment opodatkowania CIT do 1 maja 2021 r.

II. Ograniczenie możliwości rozliczenia strat podatkowych.
Nowelizacja zakłada również ograniczenie prawa do rozliczenia strat podatkowych w sytuacji przejęcia spółki.
Zgodnie z Nowelizacją, przy ustalaniu dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania nie będzie można uwzględniać strat podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:
• przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości lub w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub
• co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

III. Publikowanie strategii podatkowej
Od 2021 r. podatnicy, których przychody przekroczyły 50 mln euro, PGK oraz spółki nieruchomościowe będą zobowiązane do publikowania swojej strategii podatkowej.
W ramach strategii podatnicy będą musieli ujawnić m.in:
• informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz formach współpracy z organami KAS;
• transakcje z podmiotami powiązanymi;
• informacje o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych;
Podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Ci, którzy nie wywiążą się z obowiązku, zapłacą karę administracyjną w wysokości do 1 000 000 zł.

IV. Ograniczenie amortyzacji
Nowelizacja przewiduje również ograniczenie możliwości stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych dla podatników korzystających ze zwolnień podatkowych (np. zwolnień dla podmiotów w SSE).
Zmianie ulega również definicja używanych środków trwałych, która dla uznania ich za używane wymaga wykazania, że były one wykorzystywane przez co najmniej 6 miesięcy przez inny podmiot. Zmiana ta dotknie zatem m.in. środki trwałe wykupione z leasingu.

V. Inne zmiany
Pozostałe zmiany wprowadzone na gruncie Nowelizacji to m.in.:
• wprowadzenie do systemu prawa podatkowego definicji spółki nieruchomościowej oraz ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących opodatkowania tych spółek,
• podwyższenie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu przychodów uprawniającego do stosowania przez podatników 9% stawki CIT,
• rozszerzenie zakresu treści lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze,
• uszczegółowienie przepisów w zakresie opodatkowania wydania majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej,
• wprowadzenie limitu poziomu ulgi abolicyjnej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.