11/01

Minimalny podatek dochodowy zaczął obowiązywać

Szanowni Państwo

 

Z dniem 1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać odroczone dotychczas przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego. Oznacza to, że w 2025 roku pierwsze podmioty będą zobowiązane do zapłaty minimalnego podatku dochodowego za bieżący rok.

Podatek minimalny obejmuje:

 1. podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 2. podatkowe grupy kapitałowe,
 3. podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład

którzy z działalności operacyjnej za dany rok podatkowy ponieśli stratę albo u których udział dochodu w przychodach nie przekroczył wysokości 2%.

Art. 24ca ust. 2 Ustawy o CIT ogranicza krąg podmiotów objętych opodatkowaniem. Zgodnie z nim przepisów o podatku minimalnym nie stosuje się między innymi do podatników:

 1. którzy rozpoczęli działalność oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;
 2. jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
 3. których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:
  1. bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  2. innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 4. będących małymi podatnikami.
 5. którzy osiągnęli udział dochodów w przychodach, w jednym z trzech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który należny jest minimalny podatek dochodowy, w wysokości co najmniej 2%;

Stawka minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 10% podstawy opodatkowania i a podatek jest płatny wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.

Przepisy przewidują specyficzne zasady ustalania udziału dochodu w przychodach w związku z czym konieczna jest weryfikacja zarówno źródeł przychodów jak i poszczególnych kategorii kosztów, które po dokonaniu stosownych wyłączeń mogą spowodować zrealizowanie minimalnego poziomu dochodowości, mimo że z kalkulacji dla potrzeb podatku CIT lub sprawozdania finansowego wynik Państwa firmy wykazuje stratę lub zysk na poziomie niższym niż 2%.

W naszej ocenie już dzisiaj warto przeanalizować, czy Państwa firma może zostać objęta tym podatkiem, aby odpowiednio zaplanować działalność w 2024 roku.

W ramach naszych usług służymy Państwu wsparciem w zakresie:

 • ustalenia, czy Państwa firma potencjalnie może zostać objęta minimalnym podatkiem dochodowym albo czy korzysta z wyłączeń z zakresu tego podatku;
 • wskazania zasad ustalania podstawy opodatkowania;
 • wskazania mechanizmów ustalenia wysokości finalnego opodatkowania;
 • przykładowej kalkulacji na bazie dotychczasowych lat.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i chętnie udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania.