21/03

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w zakresie „składów VAT”

W dniu 10 marca 2023 r. Ministerstwo Finansów zawiadomiło o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących planowanego wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Przedstawiona została rządowa koncepcja składu VAT, do której można zgłaszać uwagi w terminie do 3 kwietnia 2023 r.

I. Założenia koncepcji – skład i procedura składu VAT

Według Ministerstwa Finansów propozycja wprowadzenia instytucji składu VAT i związanej z nim procedury zakłada uproszczenie rozliczenia i poboru VAT w szczególności dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego. Źródłem prognozowanych regulacji będzie implementacja rozwiązań dopuszczonych przez Dyrektywę VAT.

Zgodnie z obecnymi założeniami Ministerstwa Finansów:

• skład VAT będzie możliwy do prowadzenia wyłącznie w miejscu prowadzenia składu celnego. Oznacza to, że w praktyce założenie składu VAT będzie musiało być poprzedzone posiadaniem/założeniem składu celnego.
• skład VAT obejmie wyłącznie towary inne niż wyroby akcyzowe.
• istota składu VAT ma polegać na tym, że krajowa dostawa do takiego składu lub nabycie wewnątrzwspólnotowe do takiego składu nie będą opodatkowane VAT. W szczególności, krajowe dostawy oraz WNT do składu będą objęte „procedurą składu VAT” pozwalającą na stosowanie 0% stawki VAT.
• stawką 0% VAT mają zostać objęte również usługi świadczone w składzie VAT dotyczące tego towaru, takie jak sortowanie, przeładunek, pakowanie czy konserwacja.
• korzystanie z procedury składu VAT ma pozwolić na przesunięcie momentu faktycznego opodatkowania dostawy towarów (lub WNT) efektywną stawką VAT do chwili zakończenia tej procedury.
• zakończenie procedury składu VAT będzie miało miejsce z chwilą zgłoszenia przez podatnika zakończenia i wyprowadzenia towarów ze składu, ale także w przypadku dostawy towarów w składzie, a więc sprzedaży bez przemieszczenia.
• koncepcja odróżnia pozwolenie na prowadzenie składu VAT (będzie wydawane bezterminowo) od pozwolenia na korzystanie z procedury składu VAT (planowane jest, że będzie wydawane na okres 18 miesięcy). W konsekwencji, umożliwi to m.in. poszerzenie działalności podmiotów posiadających skład celny, o udostępnianie składu VAT podmiotom jedynie korzystającym z procedury składu VAT.

II. Konsultacje podatkowe

W zakresie koncepcji wdrożenia instytucji składu VAT do polskiego porządku prawnego zostały rozpoczęte konsultacje podatkowe, w których mogą Państwo wziąć udział przedstawiając swoje zastrzeżenia i propozycje.

W bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem ustaliliśmy, że zakres opinii nie jest ograniczony, a Ministerstwo jest otwarte na wszelkie uwagi.

Oznacza to, że mogą Państwo składać zastrzeżenia i propozycje w formie opinii co do każdej kwestii dotyczącej składu VAT w przewidzianej koncepcji. Ministerstwo Finansów zastrzega jednak, że analizie będą podlegały jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej do wdrożenia instytucji składu VAT oraz związanej z tym procedury znajdują się w „Koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT” zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-w-sprawie-wdrozenia-instytucji-skladu-vat).

Z chęcią udzielimy Państwu wsparcia i informacji związanych zarówno z koncepcją składu VAT jak i możliwością wzięcia udziału w konsultacjach podatkowych.

Zachęcamy do składania uwag, gdyż Państwa doświadczenie pozwoli na wdrożenie przepisów, które będą odpowiadać oczekiwaniom rynku.

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w przygotowaniu stosownych uwag.