06/03

Nowe obowiązki przedsiębiorców w związku z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych

Do 13 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy zobowiązani są zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) beneficjentów rzeczywistych. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest karą finansową w wysokości 1 000 000 PLN.

Już od ponad roku obowiązuje ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana potocznie IV Dyrektywą AML, jednakże część przepisów w tym te związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych obowiązują dopiero od 13 października 2019 r.

1. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

CRBR jest systemem, do którego wszystkie spółki z wyjątkiem partnerskich i publicznych, mają obowiązek zgłaszać beneficjentów rzeczywistych, czyli krótko mówiąc, osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką m.in. poprzez podejmowanie kluczowych dla niej decyzji.

Biorąc pod uwagę cel przepisów Ustawy sprowadzający się do zwiększenia efektywności działań mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy zawarta w Ustawie definicja beneficjenta rzeczywistego jest bardzo szczegółowa. Zgodnie bowiem z Ustawą, beneficjentem rzeczywistym jest jedna lub wiele osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką na mocy uprawnień wynikających z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem rzeczywistym jest więc osoba fizyczna:

• będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki, a jeśli nie ma takiej osoby – osoba dysponująca ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, a w jej braku

• sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponująca ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, a w jej braku

• sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do spółki uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

• w przypadku udokumentowanej niemożności ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych powyżej – osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

2. Zgłoszenie do CRBR

Za zgłoszenie do CRBR odpowiada osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/crbr/) w formie elektronicznej. Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie zgłaszającego o prawdziwości informacji zgłaszanych do rejestru.

Co do zasady, zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki do KRS, w przypadku spółek nowopowstałych. Te spółki, które były zarejestrowane w momencie uruchomienia rejestru, muszą dokonać zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. do 13 kwietnia 2020 r.

Każda zmiana informacji zgłoszonych do CRBR powinna być zgłaszana w ciągu 7 dni od dnia ich zmiany.

W razie pytań prosimy o kontakt.