04/12

Nowe rozporządzenie ws. wyrobów podlegających pod koncesjonowanie

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie ws. wykazu paliw ciekłych podlegających pod koncesje i wpis do rejestru podmiotów przywożących – jest ono dostępne pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2332/1.

W porównaniu do poprzedniej wersji projektu tego rozporządzenia, wprowadzono do niego jedną zmianę, istotną dla branży LPG, tj. zrezygnowano z wprowadzenia wyłączenia z obowiązku uzyskania koncesji dla gazu płynnego o przeznaczeniu innym niż energetyczne. Wszystkie pozostałe modyfikacje w stosunku do obecnych regulacji, które były przewidziane już w poprzedniej wersji projektu, zostały utrzymane w mocy (m.in. objęcie koncesjami LPG o kodzie CN 2901 10 00 i olejów opałowych ciężkich o kodach CN 2707 99 19, CN 2707 99 91 i CN 2707 99 99, a także rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów przywożących o preparaty smarowe o kodach CN 3403 19 10, CN 3403 19 20 i CN 3403 19 80).

Jeżeli przedstawione zmiany dotyczą Państwa działalności, jej kontynuacja będzie uzależniona od złożenia do Prezesa URE wniosku o udzielenie lub odpowiednie rozszerzenie posiadanych koncesji / wpisu do rejestru podmiotów przywożących w terminie 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów – czyli do 31 stycznia 2020 r. Po złożeniu wniosku będą Państwo mogli prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach aż do momentu jego rozpatrzenia.