25/11

Zmiany w stosowaniu stawki 0% VAT od WDT

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się warunki do stosowania stawki 0 % VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).

Zmiany wynikają z wejścia w życie zmian do przepisów unijnych tj. z Dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 oraz Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912.

Stawka 0% VAT przy WDT będzie mogła być zastosowana pod warunkiem, że:
1. Nabywca towarów posiada ważny numer VAT z innego kraju niż kraj wysyłki i podał ten numer sprzedawcy.
2. Sprzedawca złoży informację podsumowującą, w której prawidłowo uwzględni dostawę wewnątrzwspólnotową.

Ponadto, dla zastosowania stawki 0% VAT konieczne będzie, tak jak do tej pory, wywiezienie towarów do innego kraju UE oraz zgromadzenie dowodów potwierdzających wywóz.

Zwracamy uwagę, że w przepisach polskiej ustawy o VAT warunek o rejestracji na VAT nabywcy towarów z innego kraju Unii Europejskiej już obowiązuje, dlatego zmiana Dyrektywy nie powoduje zmian w ustawie o VAT w tym zakresie. Polscy sprzedawcy towarów do innego kraju UE sprawdzają numery VAT swoich kontrahentów.

W przypadku, gdy sprzedawca nie złoży informacji podsumowującej, lub nie wykaże w niej wewnątrzwspólnotowej dostawy w sposób prawidłowy, zachowa prawo do stosowania stawki 0% VAT, o ile należycie wytłumaczy swoje uchybienie organowi podatkowemu. Niezłożenie informacji podsumowującej lub błędy w wykazaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będą więc wymagały od sprzedawcy złożenia pisma z wyjaśnieniami do urzędu skarbowego.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza obowiązki wynikające z Dyrektywy. Na tę chwilę projekt nie trafił jeszcze do Sejmu. Dyrektywa zakłada, że państwa członkowskie powinny wprowadzić nowe regulacje w życie do końca 2019 r.

W nowym roku, oprócz Dyrektywy, wchodzi w życie również Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 do Dyrektywy VAT. Ważne jest, że obowiązuje ono bezpośrednio, co znaczy, że nie musi być ono wprowadzane w drodze ustawy.

Rozporządzenie wprowadza katalog dokumentów, których zebranie ma „stwarzać domniemanie”, że nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i tym samym uprawniać do stosowania stawki 0 % podatku VAT.

Zebranie tych dokumentów nie będzie obowiązkowe, czyli sprzedawcy nadal będą mogli stosować stawkę 0% VAT na podstawie dokumentów zbieranych do tej pory. Jednakże, zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli sprzedawca zbierze dokumenty wymienione w rozporządzeniu, to organy podatkowe będą musiały wykazać, że nie nastąpił transport towarów, aby zakwestionować stawkę 0% VAT takiemu sprzedawcy. Sprzedawca, który nie zgromadzi dokumentów wymienionych w rozporządzeniu naraża się więc na ryzyko naliczenia 23% VAT w przypadku, gdy nie będzie pewności, że towar został przetransportowany do nabywcy.

Zgodnie z rozporządzeniem sprzedawca powinien posiadać:
• co najmniej dwa dokumenty dotyczące transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR czy faktura od przewoźnika towarów, albo
• jeden z ww. dokumentów dotyczący transportu towarów oraz jeden z poniższych dokumentów:
– polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe          potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
– dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
– poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Dokumenty te powinny być wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie, niezależne od sprzedawcy i nabywcy, oraz dokumenty nie mogą być ze sobą sprzeczne.

Dodatkowo, jeżeli transport organizuje nabywca towarów, powinien przedstawić sprzedawcy pisemne oświadczenie potwierdzające, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy. Oświadczenie ma zawierać elementy określone w rozporządzeniu, w tym datę i miejsce przybycia towarów oraz identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy. Oświadczenie powinno zostać przekazane do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy.