20/01

Wnioski o zmianę koncesji / wpisu do rejestru podmiotów przywożących

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie ws. wykazu paliw ciekłych podlegających pod koncesjonowanie i wpis do rejestru podmiotów przywożących – jest ono dostępne pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2332/1. Zwracamy uwagę, że zawiera ono bardzo istotne zmiany dla podmiotów działających w branży gazu płynnego (LPG) oraz dla podmiotów sprowadzających do Polski oleje smarowe i preparaty smarowe, tzn. z dniem 1 stycznia 2020 roku:
• wprowadza obowiązek uzyskania koncesji w przypadku prowadzenia działalności dotyczącej gazu płynnego (LPG) o kodzie CN 2901 10 00;
• wprowadza obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących na przywozy dodatkowych kategorii wyrobów, tj.: olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90; preparatów smarowych o kodach CN 3403 19 10, CN 3403 19 20 i CN 3403 19 80.

Jeżeli powyższe zmiany dotyczą Państwa działalności, przypominamy o obowiązku złożenia odpowiedniego wniosku do URE:
• CN 2901 10 00 – wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji na wytwarzanie, obrót, obrót z zagranicą, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych;
• oleje lub preparaty smarowe – wniosek o wpisu lub zmianę wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Zwracamy przy tym uwagę, że są pewne wątpliwości co do terminu, w którym trzeba złożyć ww. wnioski:
• zgodnie z art. 32 ust. 2a i 2c Prawa energetycznego, w przypadku zmiany rozporządzenia ws. kodów CN, wskutek której rozszerzany jest zakres koncesjonowania lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących w sposób dotyczący działalności danego podmiotu, podmiot ten obowiązany jest do złożenia wniosku w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany, czyli w tym przypadku do 31 stycznia 2020 r.
• 
z drugiej strony, obecna zmiana rozporządzenia ws. kodów CN związana jest z nowelizacją Prawa energetycznego, która zawierała również szczególny przepis przejściowy, na mocy którego termin na złożenie wniosku wynosi 3 miesiące od wejścia w życie przepisów nowego rozporządzenia rozszerzających zakres koncesjonowania – czyli termin powinien upływać upływa 1 kwietnia 2020 r.
• 
jeszcze inne stanowisko pojawiło się w komunikacie wydanym przez URE (dostęp: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8566,Komunikat-nr-872019.html) – uznaje ono termin 3 miesięcy, ale liczy go od momentu wejścia w życie całego nowego rozporządzenia (czyli od 1 grudnia 2019 r.), a nie od wejścia w życie zmian dot. CN 2901 i olejów smarowych / preparatów smarowych (1 stycznia 2020 r.). W takim przypadku termin na złożenie wniosku o zmianę koncesji upływałby 1 marca 2020 r.

Ze względu na opisane powyżej wątpliwości rekomendujemy naszym Klientom, by dostosowali się do najkrótszego z ww. terminów, czyli złożyli właściwe wnioski do URE do 31 stycznia 2020 r. Takie rozwiązanie jest najbezpieczniejsze, bo we wszystkich możliwych scenariuszach gwarantuje zachowanie terminu ustawowego i tym samym eliminuje ryzyko prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących, niezależnie od przyjętego sposobu dokonywania wykładni przepisów. Po złożeniu wniosku można prowadzić działalność na jego podstawie na zasadach dotychczasowych, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez URE.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.