13/11

Nowe rozporządzenie ws. wyrobów podlegających pod koncesjonowanie

Informujemy, że w najbliższym czasie zostaną zakończone prace legislacyjne nad projektem nowego rozporządzenia ME ws. kodów CN wyrobów podlegających pod koncesjonowanie. Zgodnie z obecnymi założeniami, nowe przepisy (w części, w której wprowadzają zmiany merytoryczne do obecnych regulacji) mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ostatnio opublikowana wersja projektu tego rozporządzenia jest dostępna pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12324151/12624401/12624402/dokument425087.pdf. Zgodnie z nią, w porównaniu do stanu obecnego zajdą m.in. następujące zmiany w katalogu wyrobów podlegających pod wymóg uzyskania koncesji od Prezesa URE:

• objęcie koncesjami gazu płynnego (LPG) o kodzie CN 2901 10 00 – czyli izobutanu;
• wyłączenie z zakresu koncesjonowania gazu płynnego (LPG) o przeznaczeniu innym niż energetyczne – czyli np. gazu technologicznego;
• wyłączenie z zakresu koncesjonowania alkoholu całkowicie skażonego i innych wyrobów alkoholowych skażonych o przeznaczeniu innym niż energetyczne;
• objęcie koncesjami nowych rodzajów olejów opałowych ciężkich o kodach CN 2707 99 19, CN 2707 99 91 i CN 2707 99 99;
• objęcie koncesjami półproduktu rafineryjnego o kodzie CN 2707 50 00.

Oprócz powyższych zmian, rozszerzony zostanie także katalog wyrobów, których przywóz do Polski wiąże się z koniecznością dokonania wpisu do rejestru podmiotów przywożących – dotyczy to w szczególności preparatów smarowych o kodach: CN 3403 19 10, CN 3403 19 20 i CN 3403 19 80.

Jeżeli przedstawione zmiany dotyczą Państwa działalności, jej kontynuacja będzie uzależniona od złożenia do Prezesa URE wniosku o udzielenie lub odpowiednie rozszerzenie posiadanych koncesji / wpisu do rejestru podmiotów przywożących w terminie 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów – czyli do 31 stycznia 2020 r. Po złożeniu wniosku będą Państwo mogli prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach aż do momentu jego rozpatrzenia.