29/10

Nowy projekt nowelizacji akcyzowej opublikowany na RCL

Informujemy, że w ostatnich dniach na stronach RCL pojawił się zupełnie nowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – jest on dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326301. Obecnie zaproponowane zmiany są przedmiotem konsultacji publicznych i uzgodnień w ramach rządu; zgodnie z obecnymi założeniami mają one co do zasady wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Najważniejsze z planowanych zmian obejmują:

• wydłużenie do 12 stycznia 2021 r. okresu przejściowego pozwalającego na stosowanie papierowych dokumentów dostawy do potwierdzania przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub objętych zerową stawką akcyzy – przesunięcie w czasie obowiązkowego stosowania e-DD do takich przemieszczeń

• zastąpienie rejestracji uproszczonej dla pośredników i nabywców paliw opałowych (AKC-RU i AKC-PRU) zwykłą rejestracją akcyzową (AKC-R i AKC-PR) – od 1 kwietnia 2020 r.:

przepis przejściowy – dotychczasowe rejestracje uproszczone dokonane w formie elektronicznej pozostaną ważne; rejestracje uproszczone dokonane w formie papierowej będą natomiast musiały być złożone raz jeszcze, już w formie elektronicznej (PUESC)

• rozszerzenie wymogu dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w akcyzie na wszystkie podmioty nabywające wyroby zwolnione od akcyzy, tj. również takie, które nie prowadzą działalności gospodarczej

ustanowienie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, obsługiwanego (całkowicie elektronicznie) przez wyznaczonego dyrektora izby administracji skarbowej – zgromadzenie w jednym miejscu informacji dla potrzeb administracji skarbowej o wszystkich podmiotach działających w akcyzie

rozszerzenie stosowania e-DD na dostawy wyrobów węglowych do podmiotów, które w ciągu roku kalendarzowego nabywają ponad 30 tys. ton tych wyrobów

• wprowadzenie przepisów dot. zbiorczych instalacji licznikowych dla LPG grzewczego – umożliwienie zamykania e-DD przez jeden podmiot, działający w imieniu wszystkich użytkowników takich instalacji, co jest istotne zwłaszcza dla dostaw LPG dla osiedli mieszkaniowych

• rozszerzenie stosowania e-DD zbiorczego, obecnie przewidzianego dla dostaw LPG – tak by na takich samych zasadach mogły być dokonywane również dostawy zwolnionych od akcyzy: paliw żeglugowych oraz wyrobów węglowych

uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania przeładunku wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD