28/07

Projekt nowelizacji przepisów o NCR – opublikowany na stronach RCL

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji przepisów o Narodowym Celu Redukcyjnym (NCR) – przesyłamy go w załącznikach wraz z uzasadnieniem. Spora część z tych zmian może wpływać już na realizację NCR w obecnym roku, dlatego będziemy Państwa na bieżąco informowali o dalszym przebiegu procesu legislacyjnego. Najważniejsze z proponowanych w nim zmian obejmują:

 

zmiany dot. kar za brak realizacji NCR na wymaganym poziomie:

a. zmiana jednego z parametrów wyliczenia kary – wprowadzenie „ryczałtu” wynoszącego 215 zł zamiast obecnej formuły „średnia cena uprawnień do emisji CO2 * kurs średni EUR wg NBP” (wg wartości bieżących, bardzo podobnych do tych sprzed COVID, iloczyn ten wynosi teraz ok. 110 zł – czyli przyjęcie nowelizacji przepisów w takim kształcie mogłoby podnieść nawet dwukrotnie wysokość kar grożących za brak realizacji NCR). Będziemy jednak bardzo uważnie przyglądać się dalszym pracom szczególnie nad tą właśnie kwestią, bo zasadniczo nie jest możliwe podnoszenie kar za obowiązek „w toku” (dot. 2020), co oznacza, że w tym zakresie nowe przepisy powinny wejść w życie dopiero od przyszłego roku. Na razie nie wynika to z projektu, ale spodziewamy się że takie rozwiązanie może zostać dołączone do nowelizacji na dalszym etapie prac legislacyjnych

b. likwidacja „schodków” w wymierzaniu kar – czyli dowolne, nawet minimalne ograniczenie emisyjności, zawsze będzie zmniejszało karę, a zwiększenie emisyjności będzie karę zwiększało (oznacza to likwidację możliwych obecnie przypadków, w których w określonych zakresach ograniczanie emisyjności i tak zwiększało wysokość kary grożącej danemu podmiotowi)

 

zmiany dot. wspólnej realizacji NCR przez kilka podmiotów:

a. likwidacja obowiązku zawiadomienia URE o wspólnej realizacji NCR do 31 marca roku kalendarzowego, w którym ta wspólna realizacja ma miejsce – dotyczy również 2020 r. (czyli gdyby zaszła taka potrzeba, to będzie można się jeszcze umówić z kimś zupełnie nowym na wspólną realizację NCR w bieżącym roku)

b. likwidacja wspólnej sprawozdawczości – każdy podmiot będzie składał odrębne sprawozdanie NCR, zawierające dane o jego własnej działalności + powołujące się jedynie na sam fakt współpracy z określonymi innymi podmiotami w zakresie NCR (ale bez przedstawiania „liczb” dot. tych podmiotów, co ma zapewnić lepszą ochronę tajemnicy przedsiębiorstw)

 

rozszerzenie obowiązku realizacji NCR na kolejne lata (bez żadnych ograniczeń czasowych, po których NCR miałby przestać obowiązywać) – do tej pory przepisy literalnie wskazywały na to, że będzie to obowiązek jednorazowy w 2020 r. (choć oczywiście rynek spodziewał się już wcześniej że tak nie będzie):

a. poziom NCR w kolejnych latach ma nadal wynosić 6% w porównaniu do emisyjności 2010

b. wskaźniki emisyjności dla poszczególnych paliw będą corocznie aktualizowane przez Prezesa URE w oparciu o bieżące dane o tym, na ile rafinerie i inne zakłady produkcyjne są „ekologiczne” przy ich wytwarzaniu

 

doprecyzowanie, że momentem ujęcia danego wolumenu na poczet NCR jest nie tyle dowolne „rozporządzenie paliwem jakąkolwiek czynnością prawną lub faktyczną”, lecz jedynie takie, które skutkuje trwałym wyzbyciem się tego paliwa przez podmiot realizujący NCR:

a. taka sama zmiana jak miała miejsce na początku 2019 r. w zakresie NCW

 

umożliwienie realizacji NCR poprzez stosowanie / sprzedaż wodoru używanego w transporcie – do tej pory w ramach gazów na poczet NCR były liczone tylko LPG, LNG i CNG

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.