04/01

Nowelizacje akcyzowe 2021

Na początek nowego roku chcemy krótko podsumować wybrane zmiany przepisów akcyzowych, które wchodzą w życie w najbliższym czasie:

Jedyną regulacją, która weszła w życie już z dniem 1 stycznia 2021 r., jest aktualizacja stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych. Obecne stawki, mające obowiązywać przez cały rok kalendarzowy, są dostępne pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/1126. Stawka opłaty emisyjnej nie ulega zmianie; nadal wynosi 80 zł / 1000 l zarówno dla oleju napędowego, jak i benzyn silnikowych. Wraz z początkiem roku zmieniły się natomiast stawki opłaty paliwowej; obecnie wynoszą one:

• 165,14 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami
• 338,53 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa
• 198,25 za 1000 kg gazów i wyrobów innych niż wymienione powyżej, które mają przeznaczenie napędowe

Ponadto, już 1 lutego 2021 r. ma wejść w życie tzw. „duża” nowelizacja akcyzowa; jej ostateczny tekst jest dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/720_u/$file/720_u.pdf. Najważniejsze z wprowadzanych nią zmian obejmują:
wydłużenie do 31 stycznia 2022 r. okresu przejściowego pozwalającego na stosowanie papierowych dokumentów dostawy do potwierdzania przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub objętych zerową stawką akcyzy – przesunięcie w czasie obowiązkowego stosowania e-DD do takich przemieszczeń
• rozszerzenie wymogu dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w akcyzie na wszystkie podmioty niebędące osobami fizycznymi, które nabywają wyroby zwolnione od akcyzy, tj. również takie, które nie prowadzą działalności gospodarczej (np. kościoły, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, etc.); rejestracja dla osób fizycznych, innych niż przedsiębiorcy, będzie natomiast dobrowolna – zgłoszenia rejestracyjne przez takie podmioty będą musiały być dokonane do 30 czerwca 2021 r.
ustanowienie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, obsługiwanego (całkowicie elektronicznie) przez organy podatkowe z wykorzystaniem PUESC – zgromadzenie w jednym miejscu informacji dla potrzeb administracji skarbowej o wszystkich podmiotach działających w akcyzie
• rozszerzenie stosowania e-DD na dostawy wyrobów węglowych realizowane przez podmioty, które w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego sprzedały ponad 30 tys. ton tych wyrobów

Niezależnie od powyższego, obecnie procedowana jest jeszcze jedna nowelizacja akcyzowa, przewidująca m.in. obowiązek wyłącznie elektronicznego prowadzenia ewidencji i składania deklaracji akcyzowych (dostęp: https://legislacja.gov.pl/projekt/12331156). Znajduje się ona obecnie na wczesnym etapie legislacyjnym, tzn. w trakcie prac w rządzie; trudno jest więc obecnie przewidzieć, kiedy przepisy te mogą wejść w życie. Będziemy jednak oczywiście na bieżąco informowali Państwa o wszelkich nowych wiadomościach w tej sprawie.