04/01

Projekt ustanowienia nowego obowiązku dla producentów i importerów paliw

Informujemy, że obecnie w rządzie trwają prace nad ustanowieniem nowego obowiązku regulacyjnego dla podmiotów produkujących paliwa lub przywożących je z zagranicy, tzn. wymogu realizacji celów dotyczących efektywności energetycznej. Obowiązek ten ma być wprowadzony nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, której projekt jest dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337302. Zgodnie z brzmieniem ostatniej znanej wersji projektu, nowe rozwiązania miały wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. – ponieważ jednak nie udało się ich uchwalić w ubiegłym roku, najprawdopodobniej ich obowiązywanie zostanie przesunięte na początek jednego z najbliższych kwartałów lub na 1 stycznia 2022 r.

Istotą nowych regulacji ma być rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do realizacji przedsięwzięć efektywności energetycznej o podmioty paliwowe. Nowe przepisy mają dotyczyć przedsiębiorców działających w branży LPG (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00 i CN 2711 19 00), benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 i CN 2710 12 49) oraz olejów napędowych (CN 2710 19 43 i CN 2710 20 11). Wymóg realizacji celów dotyczących efektywności energetycznej dotyczył będzie jednak tylko tych transakcji, w których dochodzi do pierwotnego wprowadzenia paliw na rynek krajowy, tzn. pierwszego zbycia („rozporządzenia jakąkolwiek czynnością prawną lub faktyczną skutkującą trwałym wyzbyciem się paliw”) lub zużycia paliw na własne potrzeby, które następuje bezpośrednio po ich wytworzeniu lub przywozie do Polski – tak samo jak w przypadku NCW czy NCR.

Podleganie przez dany podmiot pod nowe obowiązki będzie oznaczało, że zostanie on zobowiązany do wykonania jednego z poniższych wymogów, tzn.:
• zrealizowania przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej w wysokości określonej w ustawie o efektywności energetycznej, potwierdzone audytem efektywności energetycznej, lub
• 
uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE w celu umorzenia tzw. białego certyfikatu, czyli świadectwa efektywności energetycznej, lub
• 
uiszczenia specjalnej opłaty zastępczej (jedynie częściowo i tylko w ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania nowych regulacji)