12/02

Nowy JPK

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą nowej struktury JPK-VAT z deklaracją: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Zakres danych w nowym JPK określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019, poz. 1988).

Obowiązek składania nowego JPK dla wszystkich podmiotów wchodzi w życie 1 lipca 2020 r., natomiast duże przedsiębiorstwa w rozumieniu Prawa przedsiębiorców powinny składać go już od 1 kwietnia 2020 r.

Nowy JPK będzie zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną, w związku z tym zniknie obowiązek przesyłania odrębnej deklaracji VAT. Będą obowiązywały dwa warianty JPK: JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w trakcie konsultacji projektu rozporządzenia dotyczącego JPK, pierwsze rozliczenia w nowym JPK należy złożyć za kwiecień 2020 r. (i odpowiednio lipiec 2020 r.). Korekta rozliczeń za poprzednie miesiące będzie dokonywana na zasadach, które obowiązywały dla okresu, którego dotyczy korekta tj. będzie wymagała złożenia JPK według „starego” wariantu oraz korekty deklaracji VAT.

Nowy JPK zawiera znacznie bardziej rozbudowany zakres danych niż obecny. Do jego obsługi nie wystarczy prawdopodobnie sama zmiana systemów księgowych, potrzebne będą również zmiany zasad księgowania przede wszystkim w związku z koniecznością nadawania specjalnych oznaczeń niektórym dokumentom zakupu i sprzedaży.

W części ewidencyjnej JPK dotyczącej podatku należnego, rozporządzenie Ministra Finansów wymaga bowiem, aby dokumentom sprzedaży dotyczącym niżej wymienionych grup towarowych nadać specjalne oznaczenia (GTU_01-13).

Są to w zakresie dostawy towarów:
• Napoje alkoholowe „01”
• 
Paliwa podlegające pod „szybki VAT” „02”
• 
Olej opałowy, oleje smarowe i pozostałe oleje wymienione w rozporządzeniu „03”
• 
Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie „04”
• 
Odpady podlegające pod obowiązkowy split payment (np. odpady z tworzyw sztucznych) „05”
• 
Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, podlegające pod obowiązkowy split payment „06”
• 
Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 110 „07”
• 
Metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w załączniku nr 12 do ustawy oraz podlegające pod obowiązkowy split payment „08”
• 
Leki oraz wyroby medyczne „09”
• 
Budynki, budowle i grunty „10”

W zakresie świadczenia usług:
Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych „11”
• 
O charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ”12”
• 
Transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex. 52.1 „13”

Ponadto, ewidencja ma zawierać symbole dotyczące:
Dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z kraju „SW”
• 
Świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz konsumentów (nie będących podatnikami) „EE”
• 
Transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych ”TP”
• 
Nabycia i dostawy towarów dokonanych przez drugiego w kolejności podatnika stosującego procedurę uproszczoną w transakcji trójstronnej „TT_WNT” i „TT_D”
• 
Świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży „MR_T”
• 
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanej na zasadach marży „MR_UZ”
• 
Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 lub 63 „I_42” lub „I_63”
• 
Transferu bonu jednego przeznaczenia; dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia; świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia „B_SPV”, „B_SPV_DOSTAWA”, „B_MPV_PROWIZJA”
• 
Transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności „MPP”

Z wyjaśnień Ministerstwa wynika, że powyższe oznaczenia grup towarowych oraz symboli transakcji wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających właściwym grupom i symbolom, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku itp. Jeśli dany towar lub usługa lub transakcja nie występują na dokumencie, pola pozostają puste.

Dodatkowo ewidencja ma zawierać oznaczenia dowodów sprzedaży dla:
• Dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących – ”RO”
• 
Dokumentu wewnętrznego – „WEW” (według wyjaśnień Ministerstwa np. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej)
• Faktury wystawionej do paragonu z kasy fiskalnej „FP”

W przypadku braku odpowiedniego dokumentu, pole pozostaje puste.

Jeden dokument może mieć wiele oznaczeń np. sprzedaż paliw będzie oznaczana „GTU_02 MPP”, zaś sprzedaż paliw do podmiotów powiązanych „GTU_02 MPP TP”.

W wyjaśnieniach Ministerstwo potwierdziło, że:
• Oznaczenia grup towarowych dotyczą faktury, bez konieczności jej rozbijania na poszczególne pozycje
• Symbol MPP trzeba będzie nadać fakturom podlegającym pod obowiązkowy split payment; nie dotyczy on faktur, na których wystawca zawarł oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że towar lub usługa wskazany na takiej fakturze nie podlega pod obowiązkowy split payment
• Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej
• Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego (np. WNT, import usług)

W części ewidencyjnej dotyczącej podatku naliczonego, dodatkowych oznaczeń będzie wymagać:
• Import towarów, w tym import rozliczany w deklaracji „IMP”
• 
Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności „MPP”

Dodatkowe oznaczenia dokumentów zakupu będą wymagane dla następujących dowodów nabycia:
• Faktur VAT-RR wystawianych na dostawy realizowane przez rolników ryczałtowych „VAT_RR”
• 
Dokumentów wewnętrznych „WEW” (na przykład dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego).
• Faktur z oznaczeniem MK, czyli wystawionych przez podatnika rozliczającego się metodą kasową „MK”

Jeśli chodzi o dane z dokumentów sprzedaży i zakupu, które będą musiały być raportowane, to nie będzie obowiązku podawania adresu kontrahenta. W przypadku dokumentów importowych (w tym import rozliczany w deklaracji) w JPK trzeba będzie uwzględniać numer zgłoszenia, datę oraz imię i nazwisko lub nazwę nadawcy (eksportera).

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, które wejdą w życie od 1 kwietnia 2020 r. podatnik będzie obowiązany złożyć korektę JPK w terminie 14 dni od stwierdzenia, że JPK zawiera błędy lub zmienią się dane wykazane z JPK. Poza tym, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wezwać podatnika do korekty błędów w JPK. Jeżeli podatnik w terminie 14 dni od otrzymania wezwania nie dokona korekty lub nie złoży wyjaśnień, że ewidencja nie zawiera błędów, naczelnik nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

W razie pytań dotyczących nowego JPK prosimy o kontakt.