29/04

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów do pakietu zmian „SLIM VAT 1” oraz planowane kolejne zmiany w przepisach o VAT w ramach pakietu zmian „SLIM VAT 2”

23 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe do pakietu zmian do ustawy o VAT określanego roboczo mianem „SLIM VAT 1”.

SLIM VAT 1 obowiązuje już od 1 stycznia 2021 r., a szerzej o wprowadzonych przez niego zmianach pisaliśmy TUTAJ

W Objaśnieniach podatkowych Ministerstwo Finansów skoncentrowało się głównie na wyjaśnieniu zasad stosowania znowelizowanych przepisów o korekcie podstawy opodatkowania VAT in minus wskazując m.in., że:

– dokonanie korekty podstawy opodatkowania VAT in minus w danym okresie rozliczeniowym wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

  • uzgodnienia warunków korekty podstawy opodatkowania VAT pomiędzy nabywcą a sprzedawcą;
  • spełnienia się uzgodnionych przez strony warunków obniżenia podstawy opodatkowania VAT;
  • posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i zaistnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania VAT;
  • wystawienia faktury korygującej in minus zgodnej z posiadaną przez strony dokumentacją.

-nowe zasady korekty podstawy opodatkowania VAT in minus nie dotyczą:

  • eksportu towarów;
  • WDT;
  • dostaw towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  • sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych, usług dostarczania wody i odbioru ścieków etc.

– fakt uzgodnienia warunków korekty podstawy opodatkowania VAT in minus powinien wynikać z dokumentacji handlowej posiadanej przez podatników w formie pisemnej (np. umów, regulaminów świadczenia usług, aneksów do umów czy dokumentacji e-mailowej), ale w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest dokonanie uzgodnienia w formie:

  • ustnej, z zastrzeżeniem możliwości udowodnienia faktu dokonania uzgodnień w takiej formie;
  • domniemanej np. poprzez wystawienie faktury korygującej i dokonanie zwrotu płatności z odpowiednią adnotacją dla celów dowodowych.

Z pełną treścią Objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów do pakietu zmian SLIM VAT 1 można się zapoznać TUTAJ

Jednocześnie informujmy, że Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie prace legislacyjne nad kolejnym pakietem zmian, który ma na celu uproszczenie stosowania przepisów ustawy o VAT, który jest roboczo określany jako „SLIM VAT 2”. 

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów pakiet zmian SLIM VAT 2 ma wprowadzić m.in. następujące zmiany:

– uregulowanie sposobu dokonywania korekty in minus w przypadku importu usług oraz WNT;
– umożliwienie podatnikom rozliczającym podatek z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej dokonania korekty deklaracji w terminie 4 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatek z tytułu importu towarów powinien zostać rozliczony;
– wprowadzenie możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z VAT dostawy budynku, budowli lub ich części i wyborze opodatkowania VAT bezpośrednio w akcie notarialnym;
– dostosowanie warunków skorzystania z ulgi na złe długi do wyroku TSUE w sprawie C-335/19, poprzez zniesienie warunku by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
– umożliwienie przekazywania środków zgromadzonych na rachunkach VAT prowadzonych w różnych bankach;
– uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług, poprzez likwidację warunku ujęcia VAT należnego w ciągu 3 miesięcy jako koniecznego dla odliczenia VAT naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy;
– umożliwienie odliczenia podatku VAT naliczonego w trybie korekty nie tylko poprzez korektę okresu rozliczeniowego, w którym powstało prawo do odliczenia, ale także w ramach korekty jednego z trzech następnych okresów rozliczeniowych (dwóch – w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie);
– wydłużenie z 30 do 60 dni terminu, w którym można wystawić fakturę przed dostawą towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki.

Zmiany przewidziane w pakiecie SLIM VAT 2 mają wejść w życie częściowo 1. października 2021 r. oraz częściowo 1. stycznia 2022 r.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do zakresu zmian przewidzianych w pakiet SLIM VAT, zapraszamy do kontaktu.