21/11

Obowiązkowy Split Payment oraz Biała Lista Podatników VAT – Wyjaśnienia Ministra Finansów

Informujemy, że na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pojawiły się wyjaśnienia MF do obowiązujących od 1. Listopada 2019 r. przepisów o obowiązkowym Split Payment oraz wchodzących w życie od 1. stycznia 2020 r. przepisów o tzw. Białej Liście Podatników VAT.

1. Wyjaśnienia MF w zakresie Obowiązkowego Split Payment

W opublikowanych wyjaśnieniach MF m.in. wskazał, że wystawca faktury będzie mógł uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z brakiem zawarcia na fakturze VAT adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” wystawiając fakturę korygującą.

Pełna lista wyjaśnień MF w zakresie Obowiązkowego Split Payment została opublikowana TUTAJ

Przypominamy, że od 1. listopada 2019 r. wystawiając faktury VAT opiewające na kwotę równą lub wyższą 15 tys. zł brutto za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na fakturze VAT należy dodać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Ponadto, od 1 listopada 2019 r. odbiorca faktury VAT jest zobowiązany zastosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności przy płatnościach za transakcje spełniające łącznie następujące warunki:
• kwota brutto całej faktury przekracza 15 tys. zł;
• choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT;
• sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

2. Wyjaśnienia MF w zakresie Białej Listy Podatników VAT

W opublikowanych wyjaśnieniach MF rozstrzygnął m.in. kwestię konieczności sprawdzania na Białej Liście Podatników VAT rachunków bankowych należących do podmiotów zagranicznych. Zgodnie ze stanowiskiem MF tylko płatności realizowane na rzecz podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce będą musiały być realizowane na rachunek bankowy wskazany na Białej Liście Podatników VAT. Natomiast płatności realizowane na rzecz podmiotów zagranicznych, które nie są zarejestrowane dla celów VAT w Polsce będą mogły być realizowane na dowolny rachunek wskazany przez podmiot zagraniczny.

Z powyższego stanowiska MF wynika zatem, że każdy podmiot zagraniczny zarejestrowany dla celów VAT w Polsce powinien założyć rachunek w polskim banku. W przeciwnym przypadku, jego polscy kontrahenci dokonujący zapłaty na rachunek zagraniczny, nie zaliczą tej zapłaty do kosztów podatkowych, chyba że w ciągu 3 dni od zlecenia przelewu powiadomią urząd skarbowy właściwy dla sprzedawcy, o tym na jaki rachunek dokonali zapłaty.

Pełna lista wyjaśnień MF w zakresie Białej Listy Podatników VAT została opublikowana TUTAJ

Przypominamy, że od 1. stycznia 2020 r. wszelkie płatności realizowane na podstawie faktur VAT o wartości powyżej 15 tys. zł brutto będą musiały być dokonywane na rachunek dostawcy/usługodawcy wskazany na Białej Liście Podatników VAT na dzień zlecania przelewu, niezależenie od tego jaki rachunek dostawca/usługodawca wskazał w umowie czy na fakturze VAT.