02/09

Opodatkowanie olejów smarowych syntetycznych po 1 listopada 2019 r.

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w opodatkowaniu akcyzą olejów smarowych syntetycznych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 (z wyjątkiem smarów plastycznych). Przepisy ustawy dotyczące wyrobów o kodzie CN 3403 wchodzą w życie 1 listopada 2019 r. Tekst Ustawy znajduje się TUTAJ.

Objęcie preparatów smarowych, klasyfikowanych do pozycji CN 3403 (z wyjątkiem smarów plastycznych), opodatkowaniem akcyzą, będzie miało miejsce na zasadach analogicznych i wg tej samej stawki, co obecnie olejów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 2710 19 71-99.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że dla olejów smarowych syntetycznych o kodzie CN 3403, podobnie jak w przypadku olejów smarowych o kodzie CN 2710, prawdopodobnie zostanie wprowadzone zwolnienie z akcyzy na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień. Na ten moment nowe rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane. Nowe rozporządzenie jest na etapie uzgodnień resortowych i według naszych informacji jego projekt powinien zostać opublikowany w przyszłym tygodniu.

1. Zerowa stawka akcyzy dla wyrobów nabytych przed 1 listopada a sprzedawanych po 1 listopada

Ustawa wprowadza mechanizm pozwalający na sprzedaż preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 z zerową stawką akcyzy również po 1 listopada 2019 r. Zastosowanie zerowej stawki akcyzy dotyczy wyrobów, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 listopada 2019 r. i które przed tym dniem nie znajdowały się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej, a zatem m.in. takich wyrobów które zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo przed 1 listopada 2019r. Oznacza to, że do tego terminu firmy mogą zrobić zapasy olejów smarowych syntetycznych, które po 1 listopada 2019 r. będą mogły być sprzedane z zerową stawką akcyzy.

Warunkiem zastosowania zerowej stawki akcyzy od takich wyrobów jest przedstawienie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia (informacji), zawierającego następujące informacje:

• imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;
• adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu;
• numer identyfikacji podatkowej;
• wskazanie ilości posiadanych preparatów smarowych w litrach.

Oświadczenie należy złożyć do 10 listopada 2019 r.

2. Aktualizacja posiadanych zezwoleń

W odniesieniu do podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenia działalności w formie składu podatkowego prowadzących działalność w zakresie wyrobów o kodzie CN 3403, konieczna będzie aktualizacja zezwolenia, której należy dokonać do 1 listopada 2019 r.

3. Rejestracja jako podatnik akcyzy oraz aktualizacja AKC-R/AKC-PR

W związku z wprowadzeniem opodatkowania wyrobów o kodzie CN 3403, podmioty prowadzące działalność w zakresie tych wyrobów, muszą dokonać aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, a podmioty, które nigdy wcześniej nie składały zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R), będę musiały je złożyć do właściwego organu podatkowego. Zgodnie z nowelizacją ustawy należy zrobić to w terminie do 30 listopada 2019 r.

Podkreślamy, że również podmioty, które nabywają oleje smarowe o kodzie CN 3403, będą musiały zaktualizować swoje zgłoszenia i uzyskać nowe AKC-PR. Jest to istotne pod katem stosowania zwolnień, które prawdopodobnie zostaną wprowadzone. Jednym z warunków na gruncie ustawy jest bowiem rejestracja nabywcy jako podatnika akcyzy w zakresie wyrobów objętych zwolnieniem i przedstawienie AKC-PR.

4. Wyłączenie dla smarów plastycznych 

Zwracamy uwagę, że przepisy ustawy wprowadzają wyjątkiem w zakresie objęcia podatkiem akcyzowym wyrobów o kodzie 3403, będących smarami plastycznymi. Ustawa nie wyjaśnia jakie wyroby należy zaliczyć do kategorii smarów plastycznych, które mogą mieć ten sam kod CN co syntetyczne oleje smarowe i które mogą nadal nie podlegać opodatkowaniu akcyzą. Z praktycznego punktu widzenia wyroby takie będą różnić od olejów smarowych syntetycznych właściwościami fizykochemicznymi (m.in. gęstością).

W razie gdyby mieli Państwo wątpliwości co do kwalifikacji wyrobów do tej kategorii prosimy o kontakt.

5. Nowa kategoria olejów smarowych objętych akcyzą

Poza olejami smarowymi syntetycznymi zaliczonymi do kodu CN 3403, nowelizacja wprowadza podatek akcyzowy również dla olejów smarowych objętych kodem CN kodzie CN 2710 20 90, które dotychczas nie były objęte opodatkowaniem.

6. Objęcie olejów smarowych syntetycznych procedurą zawieszenia poboru akcyzy (EMCS)

Zwracamy uwagę, że w związku z objęciem olejów smarowych syntetycznych opodatkowaniem akcyzą na takich samych zasadach jak dotychczas olejów smarowych o kodzie CN 2710, zostaną one objęte w obrocie krajowym procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Dotyczy to przemieszczeń między składami podatkowymi oraz przemieszczeń ze składu podatkowego na eksport.

Objęcie tych wyrobów procedurą zawieszenia akcyzy w obrocie krajowym wynika z brzmienia art. 40 ust. 6 ustawy o akcyzie zgodnie z którym, procedurę stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.