14/06

Ostatni pakiet sankcji na Rosję – wpływ na branżę paliwową

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie ostatniego pakietu sankcji nałożonych na Rosję – w zakresie dotyczącym branży paliwowej. Omawiane przepisy zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L nr 153 z 03.06.2022 r., str. 53-74).

W pierwszej kolejności podkreślamy, że nowy pakiet sankcji objął ropę naftową (CN 2709 00) oraz wszelkie wyroby ropopochodne klasyfikowane do CN 2710. Zakres przedmiotowy tych regulacji obejmuje więc wszystkie paliwa „klasyczne” – w tym m.in. benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, a także paliwa lotnicze i żeglugowe. Poza zakresem sankcji pozostają natomiast gazy wykorzystywane jako paliwo, w tym w szczególności gaz płynny (LPG) oraz gaz ziemny (LNG i CNG), gdyż są one zaliczane do CN 2711.

Objęcie danego wyrobów sankcjami oznacza, że zakazane jest jego nabywanie, przywóz lub przekazywanie, bezpośrednio lub pośrednio, o ile pochodzi on z Rosji lub został choćby tylko wywieziony z Rosji. Ponadto zabronione jest również świadczenie usług pomocniczych dla tego rodzaju działalności, co obejmuje m.in. zapewnianie pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej wobec działalności opisanej w poprzednim zdaniu.

Przyjęty pakiet sankcji uwzględnia jednak również kilka ważnych wyłączeń spod ww. zasad. Opisane zakazy nie mają więc zastosowania:

• do transakcji dokonywanych do 5 lutego 2023 r. (w przypadku ropy naftowej – do 5 grudnia 2022 r.), które są realizowane w wykonaniu umów zawartych przed 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów – o ile umowy takie zostały zgłoszone przez Polskę do Komisji Europejskiej do 24 czerwca 2022 r.
• do transakcji dokonywanych do 5 lutego 2023 r. (w przypadku ropy naftowej – do 5 grudnia 2022 r.), które mają charakter jednorazowy i są realizowane z krótkim terminem dostawy – o ile wystąpienie takiej transakcji zostanie zgłoszone przez Polskę do Komisji Europejskiej w terminie 10 dni od realizacji transakcji
• do zakupu, przywozu lub przekazywania ropy naftowej i paliw (CN 2710) drogą morską – o ile towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji lub są przemieszczane przez terytorium Rosji w ramach tranzytu; dodatkowym warunkiem wyłączenia jest to, by zarówno towary, jak i ich właściciel, nie pochodzili z Rosji
• do dostarczania ropy naftowej z Rosji rurociągiem

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących powyższych kwestii, uprzejmie prosimy o kontakt.