27/06

„Szybki” VAT przy przywozach paliw z UE – obecna praktyka stosowania przepisów

W związku z widocznym obecnie na rynku dużym zamieszaniem dotyczącym stosowania przepisów o tzw. „szybkim” VAT przy nabycia wewnątrzwspólnotowych paliw w kontekście wyroku TSUE C-855/19, poniżej podsumowujemy najważniejsze informacje w tym zakresie, szczególnie że w czerwcu została wydana ważna interpretacja w tym zakresie dla wiodącego w Polsce operatora baz paliw.

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, we wrześniu 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie w sprawie o sygn. C-855/19, w którym uznał polskie przepisy o „szybkim” VAT za niezgodne z regulacjami unijnymi. Podstawą dla takiej oceny było przede wszystkim to, że art. 103 ust. 5a ustawy o VAT w ówczesnym brzmieniu wymuszał zapłatę podatku jeszcze zanim powstał dla tej transakcji obowiązek podatkowy (na gruncie ogólnych zasad z dyrektywy VAT). TSUE nie tyle zakwestionował więc samą konieczność realnej („fizycznej”) zapłaty VAT przy WNT paliw, lecz podważył przede wszystkim wyjątkowo krótki termin na jej dokonanie.

W następstwie tego wyroku TSUE, w ostatnich miesiącach kilku podatników wystąpiło o interpretacje indywidualne mające wyjaśnić zasady rozliczania VAT przy zakupach paliw z UE. Dyrektor KIS m.in. w pismach z dnia 30 grudnia 2021 r. (znak 0114-KDIP1-2.4012.564.2021.1.RD) oraz z dnia 28 stycznia 2022 r. (znak 0114-KDIP1-2.4012.13.2022.2.PC) potwierdził stanowiska podatników, że „szybkiego” VAT na podstawie art. 103 ust. 5a ustawy o VAT można nie płacić.

Co istotne, wskazane interpretacje odnosiły się jednak wyłącznie do art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Po wydaniu orzeczenia TSUE znowelizowano jednak polską ustawę o VAT poprzez dodanie do niej art. 103 ust. 5ac, który obecnie stanowi „alternatywną” podstawę prawną dla zapłaty „szybkiego” VAT. Przepis ten wydłuża termin zapłaty podatku przy WNT paliw w taki sposób, by nigdy nie musiała ona następować przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu tej transakcji – w ten sposób odpowiadając na główny „zarzut” TSUE do wcześniejszego brzmienia przepisów. Samo potwierdzenie w interpretacji indywidualnej, że w przypadku określonych transakcji nie będzie musiał być stosowany art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, jest więc już niewystarczające do całkowitego uniknięcia konieczności fizycznej zapłaty podatku przy nabyciach paliw z UE. Uzyskane przez podatników interpretacje indywidualne, w których odniesiono się wyłącznie do art. 103 ust. 5a jako podstawy do zapłaty „szybkiego” VAT, w naszej ocenie w praktyce nie chroniły przed zastosowaniem odmiennej wykładni przepisów przez organy podatkowe.

Potwierdzeniem dla powyższych wniosków jest interpretacja indywidualna z dnia 1 czerwca 2022 r. (znak 0114-KDIP1-2.4012.95.2022.1.RD), udzielona dla składu podatkowego będącego płatnikiem „szybkiego” VAT na rzecz swoich klientów. W piśmie tym jednoznacznie oceniono, że po wejściu w życie art. 103 ust. 5ac ustawy o VAT (czyli od 28 grudnia 2021 r.) „szybki” VAT przy nabyciach paliw z UE trzeba płacić. Jednocześnie w interpretacji tej znajduje się zapowiedź uchylenia wcześniej wydanych pism dla podatników, które nie przystają do obecnego stanu prawnego.

Uwzględniając powyższe uważamy, że zarówno podatnicy (w zakresie płatności podatku), jak i płatnicy (w zakresie pobrania podatku od podatników i odprowadzenia go do urzędu) co do zasady podlegają obecnie pod regulacje o „szybkim” VAT. Naszym zdaniem możliwość bezpiecznego uniknięcia stosowania tych regulacji występuje wyłącznie w przypadku uzyskania własnej interpretacji indywidualnej, w której – przy odniesieniu zarówno do art. 103 ust. 5a, jak i ust. 5ac – organy podatkowe potwierdziłyby prawidłowość takiego działania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby poprowadzić postępowanie związane z uzyskaniem takiej interpretacji, która w odróżnieniu od dotychczas wydawanych, zapewni realną ochronę prawną. W razie pytań prosimy o kontakt.

Otwartą kwestią pozostaje natomiast możliwość kwestionowania przepisów o „szybkim” VAT za okresy, gdy art. 103 ust. 5ac nie obowiązywał – tj. do 28 grudnia 2021 r. (zarówno przed, jak i po wyroku TSUE). Naszym zdaniem podatnicy uprawnieni są do ubiegania się o odsetki z tytułu konieczności zbyt szybkiej zapłaty VAT w sytuacji, gdy obowiązek ten wynikał wyłącznie z art. 103 ust. 5a ustawy (zakwestionowanego przez TSUE).

Jeżeli są Państwo zainteresowani tą możliwością, z chęcią przedstawimy szczegóły naszego wsparcia w takim postępowaniu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących opisanych kwestii, pozostajemy do dyspozycji.