03/11

Projekt nowelizacji akcyzowej – dot. m.in. e-DD i rejestracji akcyzowej

Informujemy, że w tym tygodniu w Sejmie rozpoczną się prace legislacyjne nad projektem „dużej” nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Pełna treść tego projektu znajduje się pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8A1449B43DE9113CC125860F00729D8C/%24File/720.pdf – poniżej przedstawiamy natomiast podsumowanie najważniejszych z proponowanych zmian:

• wydłużenie do 31 stycznia 2022 r. okresu przejściowego pozwalającego na stosowanie papierowych dokumentów dostawy do potwierdzania przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub objętych zerową stawką akcyzy – przesunięcie w czasie obowiązkowego stosowania e-DD do takich przemieszczeń

•  rozszerzenie wymogu dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w akcyzie na wszystkie podmioty niebędące osobami fizycznymi, które nabywają wyroby zwolnione od akcyzy, tj. również takie, które nie prowadzą działalności gospodarczej (np. kościoły, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, etc.); rejestracja dla osób fizycznych, innych niż przedsiębiorcy, będzie natomiast dobrowolna

• ustanowienie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, obsługiwanego (całkowicie elektronicznie) przez organy podatkowe z wykorzystaniem PUESC – zgromadzenie w jednym miejscu informacji dla potrzeb administracji skarbowej o wszystkich podmiotach działających w akcyzie

• rozszerzenie stosowania e-DD na dostawy wyrobów węglowych realizowane przez podmioty, które w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego sprzedały ponad 30 tys. ton tych wyrobów

• rozszerzenie stosowania e-DD zbiorczego, obecnie przewidzianego dla dostaw LPG – tak by na takich samych zasadach mogły być dokonywane również dostawy zwolnionych od akcyzy paliw żeglugowych (istnieje także e-DD zbiorczy dla paliw lotniczych; jest on jednak nieco inny niż ten dotyczący LPG i paliw żeglugowych)

• wprowadzenie przepisów dot. zbiorczych instalacji licznikowych dla LPG grzewczego – umożliwienie zamykania e-DD przez jeden podmiot, działający w imieniu wszystkich użytkowników takich instalacji, co jest istotne zwłaszcza dla dostaw LPG dla osiedli mieszkaniowych

• uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania przeładunku wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD

•  paliwa opałowe: wprowadzenie możliwości, by oświadczenie o opałowym przeznaczeniu wyrobu mogło znajdować się nie tylko w umowie okresowej zawartej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, lecz także w obowiązującej między nimi umowie na czas nieokreślony (dotyczy przypadków oświadczeń w umowie, zastępczych dla „zwykłych”, pojedynczych oświadczeń składanych przy zamykaniu zgłoszenia SENT)

Przewidywany termin wejścia w życie nowych regulacji to 1 lutego 2021 r. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej sprawy, uprzejmie prosimy o kontakt.